Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.878

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.

Rozdział  7

Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia

§  15.  [Ograniczenie możliwości korzystania z placów zabaw, ogrodów jordanowskich, infrastruktury na terenach leśnych]
1.  Do odwołania zakazuje się korzystania:
1) z placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;
2) ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.
2.  Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na terenach, o których mowa w ust. 1, na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.