Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2324

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "ministrem".
2.  1  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) gospodarka morska;
2) gospodarka wodna;
3) rybołówstwo;
4) żegluga śródlądowa.
3.  2  Minister jest dysponentem części 21, 22, 62 i 69 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
5.  Minister sprawuje nadzór nad okręgowymi inspektorami rybołówstwa morskiego.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.100) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 stycznia 2018 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.100) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 stycznia 2018 r.