Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1842 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  15zzu4 [Świadczenie usługi dostarczania przesyłek pocztowych poleconych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a umowy z operatorem wyznaczonym będące podstawą nadawania przesyłek poleconych]

Niniejsze przepisy mają zastosowanie do wszystkich przesyłek poleconych, o których mowa w art. 15zzu1 ust. 4, nadawanych na podstawie zawartych z operatorem wyznaczonym umów, bez względu na tryb w jakim zostały zawarte te umowy.