Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.374

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r. do: 14 października 2020 r.
Art.  15zy.  [Wymiana informacji między ZUS a Szefem KAS w zakresie wysokości przychodów wskazanych we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia postojowego]

( 274 )

1.  275  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1 albo art. 15zsa ust. 1.
2.  276  Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1 albo art. 15zsa ust. 1, a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.
3.  Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie elektronicznej.
274 Art. 15zy dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
275 Art. 15zy ust. 1 zmieniony przez art. 77 pkt 36 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lipca 2020 r.
276 Art. 15zy ust. 2 zmieniony przez art. 77 pkt 36 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lipca 2020 r.