Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.859 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  6a.  [Zgłoszenie do rejestru dostawy paliw opałowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy]
1.  W przypadku dostawy paliw opałowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w przypadku dostawy niezwiązanej z przewozem, podmiot sprzedający jest obowiązany przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia nie później niż z chwilą przeniesienia posiadania lub własności tych paliw.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie zawiera:
1) dane podmiotu sprzedającego obejmujące:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres zamieszkania albo siedziby;
2) dane podmiotu nabywającego obejmujące:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres zamieszkania albo siedziby;
3) numer identyfikacji podatkowej podmiotu sprzedającego;
4) numer identyfikacji podatkowej podmiotu nabywającego;
5) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem dostawy, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot nabywający nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przeniesienia posiadania lub własności towaru uzupełnia zgłoszenie o:
1) informację o ilości odebranego towaru;
2) informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a lub b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.