Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.59.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.
Artykuł  15.
1. Każda łódź rybacka, znajdująca się na bieżących i stojących wodach granicznych, winna być zaopatrzona po obu swych stronach w napis, zawierający: imię, nazwisko i miejsce zamieszkania rybaka lub właściciela łodzi, oraz w numer ustalony przez właściwą władzę nadzorczą; napis winien być wyraźny i nie podlegający zmyciu przez wodę.
2. Również narzędzia połowu i naczynia rybackie winny być zaopatrzone w znaki, ustanowione przez miejscowe władze, wykonywujące nadzór rybacki. Znaki te winny być rznięte lub wypalane lub umieszczane na trwałych tabliczkach, przymocowanych do przyborów rybackich. Przybory rybackie, które rybak ma przy sobie, lub które wystawia na czas swojej obecności mogą nie być znaczone.