Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.15.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1927 r.

A.

Wydział I - szy Ogólny.

§  15. Do wydziału ogólnego należy:
1. sprawy składu osobowego Izby skarbowej wszystkich urzędów skarbowych w okręgi;
2. sprawy gospodarcze;
3. nadzór nad czynnościami kancelaryjnymi Izby skarbowej, nad archiwum i bibijoteką;
4. wszystkie sprawy nie zastrzeżone; kompetencji innych wydziałów.
§  16. Do naczelnika wydziału ogólnego należy:
a) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym podziałem nadsyłanej korespondencji pomierzy właściwe wydziały Izby skarbowej i przestrzeganie szybkiego wysyłania korespondencji.
b) referowanie Dyrektorowi spraw, dotyczących wydziału ogólnego,
c) przeprowadzania poleconych mu przez Dyrektora Izby dochodzeń w sprawach służbowych przeciwko urzędnikom i funkcjonarjuszom skarbowym,
d) coroczne sporządzanie preliminarzy budżetowych, dotyczących potrzeb rzeczowych i osobowych Izby skarbowej i podległych jej Urzędów skarbowych.
§  17. Prócz naczelnika w skład wydziału wchodzą: referent spraw osobowych, referent spraw gospodarczych, dziennikarz i archiwista, jak również niezbędna ilość pomocniczych urzędników określona etatem. Jeden z referentów, wyznaczony przez Dyrektora Izby, jest zastępcą naczelnika wydziału w wypadkach jego nieobecności.
§  18. Referent spraw osobowych prowadzi:
a) akty osobiste wszystkich urzędników Izby skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych;
b) sprawy dotyczące mianowania, zwalniania i przenoszenia, urlopowania, emerytowania, nagradzania i karania urzędników skarbowych;
c) dokładne wykazy urzędników i funkcjonarjuszów skarbowych w okręgu wraz z ich etatami;
d) przechowuje podania kandydatów i prowadzi ich skorowidz;
e) zbiera referencje o kandydatach i opinje o czynnych urzędnikach i innych funkcjonarjuszach skarbowych i wogóle załatwia wszelkie sprawy, dotyczące urzędników skarbowych w okręgu.
f) układa preliminarz budżetowy potrzeb osobowych Izby skarbowe} i podległych jej urzędów skarbowych, podając przy tem objaśnienia.
§  19. Do referatu spraw gospodarczych należy:
a) czuwanie nad dobrym stanem pomieszczeń urzędów skarbowych w okręgu, a w szczególności zajętych przez władze skarbowe budynków stanowiących własność Państwa, jak również nad ich wewnętrznem urządzeniem i zaopatrzeniem;
b) prowadzenie spraw, dotyczących najmu pomieszczeń, wznoszenia nowych budynków, naprawy istniejących gmachów, dostaw przedmiotów, potrzebnych dla urzędów skarbowych;
c) badanie i przedstawianie do decyzji Dyrektora Izby wszelkich umów i kontraktów, zawieranych przez Urzędy skarbowe, i referowanie - opinji Izby skarbowej co do umów, podlegających zatwierdzeniu Ministerstwa Skarbu;
d) utrzymywanie w stanie ewidencji spisów inwentarza majątku, należącego do urzędów skarbowych i baczenie na to, aby podległe Izbie urzędy prowadziły i nadsyłały Izbie skarbowej corocznie dokładne inwentarze majątku;
e) zakupywanie dla Izby skarbowej i dla podwładnych jej urzędów materjałów piśmiennych i przyborów kanceleryjnych;
f) zarząd gospodarczy biur Izby skarbowej, tudzież inne sprawy natury gospodarczej;
g) układanie preliminarzy budżetowych, dotyczących potrzeb rzeczowych. Izby skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych w okręgu na zasadzie projektów składanych Izbie przez te urzędy, jak również opracowywanie objaśnień i gromadzenie dowodów, usprawiedliwiających potrzeby rzeczowe urzędów skarbowych.
§  20. 2 Wszelkie umowy najmu pomieszczeń dla urzędów i zakładów skarbowych, o ile termin najmu nie przekracza 3 lat, a wysokość czynszu 3.000 zł. rocznie, zawiera izba skarbowa. O ile czynsz roczny przekracza wartość 3.000 zł. lub termin najmu 3 lata, projekt umowy winien być przedstawiony do zatwierdzenia Ministerstwu wraz z opinją prezesa izby skarbowej. Kontrakty najmu podpisuje prezes izby skarbowej lub upoważniony przez niego urzędnik
§  21. 3 Do czasu wydania ogólnych przepisów o sposobie prowadzenia robót i dostaw państwowych w każdym poszczególnym wypadku określa izba skarbowa, w jaki sposób ma być wykonana dostawa lub robota, czy przez przedsiębiorcę, w drodze przetargu lub z wolnej raki, czy sposobem gospodarczym, o ile chodzi o dostawy i roboty do wysokości 3.000 zł.; co do robót i dostaw, których koszt przekracza 3.000 zł., decyduje Ministerstwo Skarbu.
§  22. 4 Umowy dostaw i umowy wykonania robót, o ile cena dostawy czy roboty nie przekracza jednorazowo sumy 300 zł. mogą być zawierane przez naczelników urzędów skarbowych w granicach przewidzianego na ten cel kredytu. Jeżeli cena umowy przekracza wysokość zł. 300, a nie przekracza 3.000 zł., projekty umów winny być zatwierdzane przez izbę skarbową.
§  23. Sprawy dotyczące zatwierdzenia projektów umów najmu pomieszczeń (§ 21), umów dostaw i robót (§ 22) jak również preliminarzy budżetowych, dotyczących potrzeb rzeczowych (§ 18). i inne sprawy natury gospodarczej decyduje Dyrektor Izby po wysłuchaniu opinji naczelników wydziałów (§ 9).
§  24. Dziennikarz prowadzi wykaz nadsyłanej i wysyłanej korespondencji, książkę pocztową i t. p. stosując się przy wykonywaniu swych czynności do przepisów kancelaryjnych.

Do archiwisty należy utrzymanie w ładzie i porządku archiwum Izby skarbowej stosownie do przepisów kancelaryjnych, jak również zarząd biblioteką Izby.

2 § 20:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 października 1921 r. (Dz.U.21.91.674) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1923 r. (Dz.U.23.36.239) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.4.30) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 maja 1926 r. (Dz.U.26.52.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1926 r.

3 § 21:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 października 1921 r. (Dz.U.21.91.674) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1923 r. (Dz.U.23.36.239) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.4.30) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 maja 1926 r. (Dz.U.26.52.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1926 r.

4 § 22:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 października 1921 r. (Dz.U.21.91.674) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1923 r. (Dz.U.23.36.239) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.4.30) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 maja 1926 r. (Dz.U.26.52.310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1926 r.