Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1014

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.
§  4. 
1.  W legitymacji służbowej umieszcza się fotografię strażaka, wpisuje imię i nazwisko strażaka, numer legitymacji, numer identyfikacyjny, stopień służbowy, stanowisko służbowe, miejsce pełnienia służby, datę ważności legitymacji oraz odciska się pieczęć organu wydającego. Legitymację służbową podpisuje osoba upoważniona do jej wydania.
2.  Wzór legitymacji służbowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.