Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  7.  [Nazwa jednostki pływającej]
1.  Nazwa nadana jednostce pływającej powinna być zwięzła oraz nie może naruszać dobrych obyczajów.
2.  Właściciel jednostki pływającej jako port macierzysty wskazuje dla:
1) śródlądowej jednostki pływającej - miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) morskiej jednostki pływającej - port morski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.