Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  30.  [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego na potrzeby rejestru]
1.  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 26, wynosi 3,56 mln zł, w tym w:
1) 2018 r. - 0,39 mln zł;
2) 2019 r. - 3,17 mln zł;
3) 2020 r. - 0 zł;
4) 2021 r. - 0 zł;
5) 2022 r. - 0 zł;
6) 2023 r. - 0 zł;
7) 2024 r. - 0 zł;
8) 2025 r. - 0 zł;
9) 2026 r. - 0 zł;
10) 2027 r. - 0 zł.
2.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadania polegającego na budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego.
3.  Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.