Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  28.  [Ważność wpisów do rejestrów i dokumentów rejestracyjnych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów]
1.  Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
1) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
3) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.  Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego określonego w ust. 1. Przepisów art. 18 ust. 7-9 nie stosuje się.
3.  15  Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
4.  16  Armator jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi posiadania dokumentu bezpieczeństwa, a która jest obowiązana do uzyskania tego dokumentu na podstawie ustawy zmienianej w art. 21, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma obowiązek uzyskania tego dokumentu w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5.  17  W przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
15 Art. 28 ust. 3 zmieniony przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.
16 Art. 28 ust. 4 zmieniony przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.
17 Art. 28 ust. 5 zmieniony przez art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.