Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku do tytułu ustawy w pkt 7 skreśla się wyraz "rzeczy";
2) w art. 1 w ust. 3 skreśla się użyty dwukrotnie wyraz "zarobkowego";
3) w art. 5 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1d w brzmieniu:

"1a) statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji - jacht rekreacyjny lub jacht komercyjny oraz jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb;

1b) jacht rekreacyjny - statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny;

1c) jacht komercyjny - statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, w ramach prowadzenia działalności polegającej na:

a) odpłatnym przewozie osób,

b) odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,

c) odpłatnym udostępnianiu statku w celach amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z 2017 r. poz. 60 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1137),

d) odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,

e) każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu statku

- o ile w ramach tej działalności nie jest używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów;

1d) jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb - statek używany do amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;";

4) w art. 9 w ust. 2 w pkt 11 skreśla się wyrazy "art. 9";
5) w art. 18:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji lub statek używany do połowu ryb, o długości do 24 m, podlegają rejestracji na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137).",

b) uchyla się ust. 3,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1, może być wpisany statek stanowiący własność osoby fizycznej mającej obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub osoby prawnej mającej siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego prawo własności do statku oraz innych dokumentów, o których mowa w ust. 4.";

6) w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rejestr prowadzi dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy dla portu macierzystego statku.",

b) uchyla się ust. 2;
7) w art. 19a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rejestr jest jawny. Osoby zainteresowane mogą żądać poświadczonych wyciągów i odpisów z rejestru.";

8) w art. 20:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Po wpisaniu statku do rejestru dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wydaje armatorowi dokument rejestracyjny stanowiący dowód polskiej przynależności statku.",

b) uchyla się ust. 4a;
9) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Statek wpisany do rejestru lub zarejestrowany na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oznacza się nazwą lub znakiem armatora, nazwą portu macierzystego i grupą liter rozpoznawczych kraju, w którym znajduje się port macierzysty statku.";

10) w art. 23 uchyla się ust. 2;
11) uchyla się art. 24a;
12) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

"Art. 27a. 1. Statki morskie zarejestrowane na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m mogą być używane w żegludze śródlądowej pod warunkiem spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181 i 1137).

2. Wyposażenie statku, o którym mowa w ust. 1, powinno być co najmniej takie, jak określone w przepisach dotyczących jachtu morskiego o długości do 24 m w Rejonie T (żegludze na akwenach treningowych).";

13) w art. 34i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do:

1) jachtów rekreacyjnych i jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb;

2) jachtów komercyjnych i jednostek do połowu ryb:

a) o długości nieprzekraczającej 7,5 m, o ile nie są wyposażone w napęd mechaniczny o mocy silnika przekraczającej 15 kW,

b) napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni.";

14) w art. 34j:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przeglądowi technicznemu nie podlega:

1) jacht rekreacyjny i jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb;

2) jacht komercyjny i jednostka do połowu ryb:

a) o długości nieprzekraczającej 7,5 m, o ile nie jest wyposażona w napęd mechaniczny o mocy silnika przekraczającej 15 kW,

b) napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3) jacht posiadający znak zgodności "CE", przez okres 10 lat od daty wystawienia deklaracji zgodności CE, za wyjątkiem jachtu posiadającego certyfikację w oparciu o moduł A, Aa i A1, pod warunkiem że nie został uszkodzony lub że nie nastąpiła zmiana w jego kadłubie, urządzeniach lub wyposażeniu, jeżeli uszkodzenie lub zmiana mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa jachtu.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Armator statku zwolnionego z obowiązku przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany utrzymywać statek w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo żeglugi.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Świadectwo zdolności żeglugowej i uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na podstawie pozytywnych wyników przeglądu technicznego lub na podstawie deklaracji zgodności CE, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.";

15) w art. 34k w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dokument z przeglądu technicznego lub deklarację zgodności CE, w przypadku, o którym mowa w art. 34j ust. 2 pkt 3;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w przypadku statku używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji oraz statku używanego do połowu ryb, dodatkowo dokument rejestracyjny.";

16) w art. 37b w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Do przeprowadzania kontroli podmiotu upoważnionego stosuje się odpowiednio przepisy art. 16 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.";

17) w art. 70 uchyla się ust. 3 i 5;
18) w załączniku do ustawy uchyla się część IIIa.