Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  15.  [Jawność rejestru]
1.  Rejestr jest jawny. Osoby zainteresowane mogą żądać od organu rejestrującego poświadczonych wyciągów i odpisów z rejestru.
2.  Wyciąg z rejestru zawiera numer rejestracyjny jednostki pływającej oraz dane, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, 3 i 4.
3.  W przypadku gdy żądanie wydania poświadczonego wyciągu lub odpisu z rejestru jest złożone w postaci elektronicznej, wyciągi i odpisy wydaje się w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu rejestrującego wydającego taki dokument.
4.  Osoby zainteresowane mogą uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do następujących informacji zawartych w rejestrze:
1) liczba właścicieli lub współwłaścicieli,
2) nazwa organu rejestrującego,
3) zarejestrowanie jednostki pływającej jako śródlądowej albo morskiej,
4) zarejestrowanie jednostki pływającej do celów rekreacyjnych, komercyjnych lub do połowu ryb,
5) nazwa jednostki pływającej,
6) port macierzysty,
7) rodzaj napędu i, w przypadku napędu mechanicznego, jego moc,
8) podstawowe wymiary i parametry,
9) marka i model,
10) materiał główny kadłuba,
11) rok budowy,
12) zgłoszenie kradzieży jednostki pływającej lub silnika jednostki pływającej

- pod warunkiem wskazania numeru rejestracyjnego, numeru identyfikacyjnego lub indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI) oraz daty ostatniej rejestracji.