Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.567

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2019 r.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.