Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.93.764

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2009 r.
§  8.
1. Pomoc wypłacana jest w dwóch równych ratach:
1) pierwsza rata, za okres od września do stycznia, wypłacana jest w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek;
2) druga rata, za okres od lutego do czerwca, wypłacana jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek.
2. Rata pomocy wypłacana jest w danym semestrze nauki.
3. Jeżeli w danym roku szkolnym lub akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc jest przyznawana i wypłacana w wysokości odpowiadającej jednej racie, w terminie odpowiednim do okresu odbywania nauki.
4. Pomoc wypłacana jest w formie pieniężnej w kasie organu, o którym mowa w § 4, albo w formie bezgotówkowej na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany przez dziecko lub jego przedstawiciela ustawowego.