Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  3.
1. Jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń specjalistycznych są ośrodki szkoleniowe realizujące szkolenia dla funkcjonariuszy, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz urzędy, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, wyposażone w pomoce naukowe niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych z zakresu zagadnień, o których mowa w § 2.
2. (uchylony).