Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  20.
1. Egzamin odbywa się w formie testu złożonego z 70 pytań.
2. Test, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje komórka szkoleniowa.
3. Test zatwierdza Szef Służby Celnej.