Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  17. W trakcie składania egzaminu funkcjonariusz, który do niego przystąpił, może opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Przed opuszczeniem sali funkcjonariusz przekazuje test przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.