Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.133.872

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  25.  [Państwowe jednostki organizacyjne przejmowane przez samorząd województwa; przejęcie przez powiaty rejonowych oddziałów wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; przedsiębiorstwa państwowe i państwowe jednostki organizacyjne przejmowane przez wojewodów]
1.  Z dniem 1 stycznia 1999 r. samorząd województwa przejmuje mające siedzibę na obszarze województwa następujące wojewódzkie państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:
1) biura planowania przestrzennego,
2) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
3) biura geodezji i terenów rolnych oraz ich oddziały,
4) zarządy melioracji i urządzeń wodnych,
5) zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych,
6) ośrodki medycyny pracy,
7) kolumny transportu sanitarnego.
2.  Z dniem 1 stycznia 1999 r. samorząd województwa przejmuje mające siedzibę na obszarze województwa wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które z tym dniem stają się wojewódzkimi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o samorządzie województwa.
3.  15  Z dniem 1 stycznia 1999 r. powiaty przejmują rejonowe oddziały wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
4.  Z dniem 1 stycznia 1999 r. wojewodowie przejmują, mające siedzibę na obszarze województwa, przedsiębiorstwa państwowe i państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej podległe, podporządkowane lub nadzorowane przez dotychczasowych wojewodów i nie przejmowane przez samorząd województwa lub powiat, w tym w szczególności wojewódzkie ośrodki informatyki, ośrodki doradztwa rolniczego, z wyjątkiem ośrodków doradztwa rolniczego, które po tym dniu przejmie minister właściwy do spraw rolnictwa w celu utworzenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
15 Art. 25 ust. 3 zmieniony przez art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U.98.162.1126) z dniem 1 stycznia 1999 r.