Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z 2017 r. poz. 2491, z 2018 r. poz. 5, 138, 398 i 416) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 126 w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,";

2) w art. 47928 w § 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

"2a) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646);".