Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1213 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2020 r.
Art.  38.  [Uiszczenie i egzekucja kary pieniężnej]
1.  Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 33-36, stanowią dochód budżetu państwa.
2.  Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.
3.  W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4.  W przypadku nieterminowego uiszczenia kary pieniężnej odsetek nie pobiera się.
5.  W przypadku uchylenia albo zmiany prawomocnej decyzji, których następstwem jest uchylenie nałożonej kary pieniężnej lub obniżenie jej wysokości, uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi w części albo w całości, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu tej kary, wraz z odpisem orzeczenia sądu, i w uzasadnionym przypadku, stwierdzeniem jego prawomocności. Przy zwrocie kary odsetek nie nalicza się.