Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.131.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2001 r.

Rozdział  4

Ustalenie związku śmierci ze służbą wojskową

§  14.
1. Związek śmierci żołnierza ze służbą wojskową ustala właściwa wojskowa komisja lekarska na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił służbę.
2. Związek śmierci emeryta lub rencisty wojskowego ze służbą wojskową ustala właściwa wojskowa komisja lekarska na wniosek wojskowego organu emerytalnego.
§  15. Orzekając o związku śmierci żołnierza, emeryta wojskowego oraz rencisty wojskowego ze służbą wojskową, wojskowa komisja lekarska ustala jednocześnie, czy śmierć jest następstwem wypadku lub choroby pozostających w związku ze szczególnymi warunkami służby wojskowej, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.