Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.131.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2001 r.

Rozdział  3

Badania kontrolne inwalidów

§  11.
1. Pierwsze badanie kontrolne inwalidy przeprowadza się po upływie 3 lat od wydania orzeczenia o inwalidztwie, a następne badania kontrolne - nie rzadziej niż co 5 lat.
2. Wojskowa komisja wyznacza termin badania kontrolnego w okresie wcześniejszym, jeżeli zachodzi przypuszczenie, że ustalona w orzeczeniu grupa inwalidzka może ulec zmianie przed upływem terminów określonych w ust. 1.
3. Wojskowa komisja lekarska może orzec, że badanie kontrolne jest zbędne, lub ustalić termin tego badania po okresie dłuższym, jeżeli przebieg choroby powodującej inwalidztwo wskazuje, że zmiana ustalonej w orzeczeniu grupy inwalidzkiej nie nastąpi w ogóle lub może nastąpić po okresie dłuższym niż określony w ust. 1.
4. Nie przeprowadza się badań kontrolnych inwalidów po ukończeniu przez kobiety 55 lat życia, przez mężczyzn 60 lat życia lub gdy inwalidztwo trwa nieprzerwanie dłużej niż 10 lat.
§  12. Przepisy § 11 nie ograniczają uprawnień inwalidy do zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie badania w celu zaliczenia do innej grupy inwalidzkiej w innym terminie, jeżeli lekarz wojskowy lub lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także zakładu opieki zdrowotnej podległego Ministrowi Spraw Wewnętrznych stwierdził zaświadczeniem istotne pogorszenie stanu zdrowia inwalidy.
§  13. Podczas badania kontrolnego inwalidy ocenia się, czy:
1) naruszenie sprawności organizmu uzasadniające uznanie żołnierza za całkowicie niezdolnego do zawodowej służby wojskowej nadal istnieje,
2) inwalidztwo nadal istnieje i do której grupy inwalidów zalicza się badanego,
3) badany inwalida jest zdolny do pracy i czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia określonych rodzajów zatrudnienia.