Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  7. 
1.  Przewodniczący Krajowej Komisji:
1) przewodniczy posiedzeniom plenarnym Krajowej Komisji oraz posiedzeniom prezydium Krajowej Komisji albo upoważnia do tego jednego z zastępców;
2) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska wnioski, stanowiska, uchwały, opinie oraz informacje o działalności Krajowej Komisji;
3) reprezentuje Krajową Komisję na zewnątrz.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego wojewódzkiej komisji, z tym że wnioski, stanowiska, uchwały, opinie oraz informacje o działalności wojewódzkiej komisji przewodniczący wojewódzkiej komisji przedstawia wojewodzie.