Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  4. 
1.  Stosownie do potrzeb, wynikających z rozpatrywanych spraw, w posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeniach jej zespołów roboczych mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez prezydium Krajowej Komisji przedstawiciele zainteresowanych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, samorządów mieszkańców, organizacji społecznych, instytucji naukowych oraz przedsiębiorców.
2.  W posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeniach jej zespołów roboczych poświęconych określonym przedsięwzięciom lub dokumentom mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani z głosem doradczym po uprzednim zgłoszeniu udziału odpowiednio u sekretarza Krajowej Komisji lub sekretarza zespołu roboczego.
3.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji.