Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2063

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  6.
1. W razie złożenia podania o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania, włącznie z tym dniem.
2. W przypadku wydania decyzji umarzającej odsetki za zwłokę dalsze odsetki za zwłokę od nieuregulowanej zaległości podatkowej są naliczane począwszy od dnia następującego po dniu wniesienia podania.