Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2063

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  2.
1. Odsetki za zwłokę są naliczane do dnia, włącznie z tym dniem:
1) zapłaty podatku;
2) wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków;
3) potrącenia;
4) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy, o której mowa w art. 66 § 2 ustawy;
5) wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania;
6) zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej;
7) ich wpłacenia - w przypadku odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 5 i 6 stosuje się również do należności płatników lub inkasentów.
3. Przepis ust. 1 odnosi się do tej części zobowiązania podatnika, płatnika lub inkasenta, która, wraz z przypadającymi od niej odsetkami za zwłokę, została pokryta w wyniku dokonania czynności wymienionych w tym przepisie.