Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2063

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.3)