Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2063

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  16.
1. Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:
1) imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego badź wykonawcy i odbiorcy usługi;
2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
3) odpowiednio wyraz "ORYGINAŁ" albo "KOPIA";
4) określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
5) ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
6) czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.
2. W przypadku gdy oryginał rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął, ponownie wystawiony rachunek zawiera również wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia.
3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług.