[Skład Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych] - Art. 7a. - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe. - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 7a. - [Skład Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  7a.  [Skład Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych]

W skład Komitetu wchodzą, powołani przez Prezesa Rady Ministrów, po jednym przedstawicielu:

1)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
2)
ministra właściwego do spraw gospodarki,
3)
(uchylony),
4)
ministra właściwego do spraw rolnictwa,
5)
ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
6)
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
6a)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych

- w randze sekretarza albo podsekretarza stanu oraz

7)
przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego.