[Umowa bezpośrednia Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych z eksporterem] - Art. 6f. - Gwarantowane przez Skarb Państwa... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 6f. - [Umowa bezpośrednia Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych z eksporterem] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  6f.  [Umowa bezpośrednia Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych z eksporterem]
1. 
Jeżeli uprawnionym z tytułu ubezpieczenia eksportowego jest jednostka finansująca, Korporacja może zawrzeć z przedsiębiorcą krajowym lub z przedsiębiorcą zależnym, w związku z działalnością którego ta jednostka finansująca ma uzyskać ubezpieczenie eksportowe, umowę określającą co najmniej:
1)
maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto, umożliwiający uznanie towaru lub usługi za krajowe, a także określenie sposobu udokumentowania tego udziału, umożliwiającego uznanie towaru lub usługi za krajowe;
2)
obowiązek udzielania przez przedsiębiorcę krajowego lub przedsiębiorcę zależnego informacji, związanych z realizacją kontraktu eksportowego lub umowy przedsiębiorcy zależnego;
3)
obowiązek dochowania innych wymogów dotyczących przedsiębiorcy krajowego lub przedsiębiorcy zależnego, wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego oraz zobowiązań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i członkostwa Korporacji w Unii Berneńskiej;
4)
postanowienia o odpowiedzialności cywilnej w stosunku do Korporacji z tytułu:
a)
popełnienia, przy zawieraniu kontraktu eksportowego lub umowy przedsiębiorcy zależnego, przestępstwa przekupstwa lub innego przestępstwa o podobnym charakterze,
b)
naruszenia wymogów, o których mowa w pkt 1-3.
2. 
Naruszenie postanowień umowy, o której mowa w ust. 1, nie może stanowić przesłanki odmowy wypłaty odszkodowania lub kwoty gwarancji jednostce finansującej, o której mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, Korporacja może uzależnić udzielenie ubezpieczenia eksportowego od zobowiązania jednostki finansującej w umowie ubezpieczenia eksportowego do niezwłocznego informowania Korporacji o okolicznościach, które mogą stanowić naruszenie postanowień umowy, o której mowa w ust. 1, lub skutkować powstaniem odpowiedzialności cywilnej w stosunku do Korporacji z tytułu tej umowy.