Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.126

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.
§  7. 
1.  Dokument uważa się za zabezpieczony, jeżeli w sposób ciągły:
1) jest zapewniona jego dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych oraz
2) jest chroniony przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, oraz
3) są zastosowane metody i środki ochrony dokumentu, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.
2.  Zabezpieczenie dokumentów wymaga w szczególności:
1) systematycznego dokonywania analizy zagrożeń;
2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentów i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu;
3) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń;
4) bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów.