Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.915

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2020 r.
§  5.  W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach zgodnie z § 1 ust. 2 i § 4 nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.