Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2296 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2020 r. do: 30 września 2021 r.
Art.  34.  [Prostowanie wpisów do CEIDG]
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze postanowienia, prostuje wpis w CEIDG, jeżeli:
1) zawiera oczywiste błędy lub
2) jest niezgodny z treścią wniosku przedsiębiorcy, lub
3) jest niezgodny ze stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych.
2.  Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny informuje CEIDG o stwierdzonych niezgodnościach w zakresie danych i informacji zawartych w CEIDG z danymi i informacjami wynikającymi z jego rejestru publicznego.
3.  W przypadku gdy wpis do CEIDG jest niezgodny z treścią złożonego wniosku o wpis do CEIDG, przekształconego przez organ gminy w trybie art. 8 ust. 4, organ gminy niezwłocznie ponownie przekształca ten wniosek z wyjątkiem danych dopisanych z urzędu.