Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2296 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2020 r. do: 30 września 2021 r.
Art.  32.  [Niezgodność wpisanych danych z rzeczywistym stanem rzeczy; brak tytułu prawnego do nieruchomości]
1.  W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o tym, że wpis do CEIDG zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany w tym wpisie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, której adres wskazano zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6, minister właściwy do spraw gospodarki, z urzędu lub na wniosek osoby przedstawiającej dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.  Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.
4.  Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.
5.  Na wniosek osoby, która przedstawiła dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, po dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 4, albo wykreślenia na wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2, lub po dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2, dane te nie są publikowane w CEIDG.
6.  Na wniosek osoby, która przedstawiła dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości w okresie, w którym dane adresowe tej nieruchomości wskazane były we wpisie przedsiębiorcy, a następnie zostały zmienione przez osobę uprawnioną w innym trybie niż wynikający z ust. 2, dane te mogą być niepublikowane w CEIDG.
7.  Rozstrzygnięcie w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw gospodarki podejmuje w drodze decyzji administracyjnej.