Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1291 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r.
Art.  22.  10 [Przekazywanie informacji wpisanych do CEIDG z urzędu innym podmiotom]
1.  CEIDG przekazuje drogą elektroniczną nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji i danych wpisanych do CEIDG na podstawie art. 21, oraz zmiany tych danych i informacji, oraz informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19 oraz art. 37 ust. 1 pkt 1, do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów, o których mowa w art. 44 ust. 3.
2.  CEIDG przekazuje do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, drogą elektroniczną, informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19, oraz zmiany tych informacji, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji lub jej zmiany.
10 Art. 22 zmieniony przez art. 62 pkt 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.