Wysokość stawki obowiązującej w 2023 r. oraz wysokości kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w 2023 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2023.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2023 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie wysokości stawki obowiązującej w 2023 r. oraz wysokości kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w 2023 r.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi (Dz. U. poz. 2073) ogłasza się, co następuje:
1. Wysokość stawki obowiązującej w roku 2023 wynosi 0,025 %.

2. Wysokość kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w 2023 r. wynosi 1 223 912 zł, przy uwzględnieniu, że:

1) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753 i 825), ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2023 r., w części przypadającej na koszty nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, wynosi 536 719 zł;

2) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2022 r., w części przypadającej na koszty nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, wynosiła 52 014 zł;

3) wysokość wykonanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2022 r., w części przypadającej na koszty nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, wyniosła 739 207 zł.