Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.334

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się, ustala siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w wydziałach sądów okręgowych:
1) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku:
a) 1  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), zwanej dalej "konwencją haską z 1980 r.", z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
f) 2  VII Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce i Suwałkach,
g) VIII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;
2) w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
e) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
f) VII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;
3) w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,
c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
g) VIII Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,
h) IX Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
i) X Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
4) w Sądzie Okręgowym w Częstochowie:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
e) V Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,
f) VI Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
g) VII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;
5) w Sądzie Okręgowym w Elblągu:
a) 3  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Cywilnemu Rodzinnemu,
b) 4  II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
c) 5  (uchylona),
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
e) 6  V Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, a także spraw o ubezwłasnowolnienie, zmianę oraz uchylenie ubezwłasnowolnienia,
f) VI Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;
6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku:
a) 7  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
b) 8  II Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Włocławku,
c) 9  III Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
d) 10  IV Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu,
e) 11  V Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
f) 12  VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, a także środków odwoławczych w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia z obszaru właściwości tego Sądu,
g) 13  VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu,
h) 14  (uchylona),
i) IX Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku, Elblągu i Słupsku,
j) X Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
k) XI Wydział Wykonawczy - do rozpoznawania wniosków o unieważnienie orzeczeń o odszkodowania za poniesione szkody z tytułu niesłusznego skazania i wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych,
l) XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku, Elblągu i Słupsku,
m) 15  (uchylona),
n) 16  XIV Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu,
o) 17  XV Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
p) 18  XVI Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu;
7) w Sądzie Okręgowym w Gliwicach:
a) 19  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, a także spraw rejestrowych z obszaru właściwości tego Sądu,
b) II Wydział Cywilny z siedzibą w Rybniku - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,
c) 20  III Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
d) IV Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,
e) V Wydział Karny z siedzibą w Rybniku - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do rozpoznawania w II instancji spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,
f) VI Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,
g) VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,
i) IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,
j) X Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,
k) XI Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
l) 21  XII Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu;
8) w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
e) V Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
9) w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
c) 22  III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) 23  (uchylona),
e) VI Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
f) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
10) w Sądzie Okręgowym w Kaliszu:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
c) 24  III Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
d) 25  (uchylona),
e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
11) w Sądzie Okręgowym w Katowicach:
a) 26  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
b) 27  II Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
c) 28  III Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
d) 29  IV Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
e) 30  V Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu,
f) 31  VI Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości tego Sądu,
g) 32  VII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości tego Sądu,
h) VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
i) IX Wydział Pracy - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy,
j) 33  X Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,
k) 34  XI Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,
l) 35  XIII Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach,
m) 36  XIV Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach,
n) XV Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
o) 37  XVI Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu,
p) 38  XVII Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu,
q) 39  XVIII Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach,
r) XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach,
s) 40  XXI Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu,
t) XXII Wydział Wykonawczy - do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych,
u) 41  XXIII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości tego Sądu;
12) w Sądzie Okręgowym w Kielcach:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
f) VII Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,
g) VIII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
h) IX Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;
13) w Sądzie Okręgowym w Koninie:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
14) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
e) V Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
f) 42  (uchylona),
g) VII Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
h) VIII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;
15) w Sądzie Okręgowym w Krakowie:
a) 43  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw przekazanych XI Wydziałowi Cywilnemu Rodzinnemu,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,
c) 44  III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw o zarządzanie kontroli operacyjnej, zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, o udostępnianie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia oraz przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową,
d) IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
f) 45  VI Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu z wyłączeniem spraw dotyczących postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych oraz spraw z zakresu wykonywania orzeczeń i ściągania należności sądowych,
g) 46  VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu,
h) 47  (uchylona);
i) IX Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,
j) X Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
k) 48  XI Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych, do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, spraw o ubezwłasnowolnienie, zmianę oraz uchylenie ubezwłasnowolnienia z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,
l) XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie;
16) w Sądzie Okręgowym w Krośnie:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) 49  (uchylona),
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
17) w Sądzie Okręgowym w Legnicy:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
f) VI Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy,
g) VII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;
18) w Sądzie Okręgowym w Lublinie:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz środków odwoławczych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
c) 50  III Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych, do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu,
d) IV Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
e) 51  V Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości tego Sądu,
f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
g) 52  (uchylona),
h) 53  VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu,;
i) IX Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu,
j) X Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
k) 54  XI Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości tego Sądu;
19) w Sądzie Okręgowym w Łomży:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
20) w Sądzie Okręgowym w Łodzi:
a) 55  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także do rozpoznawania spraw rejestrowych z obszaru właściwości tego Sądu,
b) 56  II Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu,
c) III Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,
d) 57  IV Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu,
e) V Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
g) 58  (uchylona),
h) 59  VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu,
i) X Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,
j) XI Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
k) 60  XII Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,
l) XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,
m) 61  XVIII Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu;
21) w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) III Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
22) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
e) V Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,
f) VI Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
g) VII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
h) VIII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
i) IX Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych;
23) w Sądzie Okręgowym w Opolu:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
f) VI Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,
g) VII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
h) VIII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;
24) w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
25) w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
26) w Sądzie Okręgowym w Płocku:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
e) V Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
27) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu:
a) 62  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,
b) 63  II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, a także spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) z obszaru właściwości tego Sądu,
c) 64  III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu,
d) 65  IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu, Wrześni i Złotowie,
e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
f) 66  (uchylona),
g) 67  VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu,
h) 68  VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu,
i) IX Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,
j) X Wydział Gospodarczy Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,
k) XI Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
l) 69  XII Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni,
m) 70  XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu,
n) 71  XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,
o) 72  XV Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, a także spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) z obszaru właściwości tego Sądu,
p) 73  (uchylona),
q) 74  XVII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Rawiczu, Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wolsztynie,
r) 75  XVIII Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni,
28) w Sądzie Okręgowym w Przemyślu:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
d) 76  (uchylona);
29) w Sądzie Okręgowym w Radomiu:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
e) V Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
g) VII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;
30) w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie:
a) 77  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,
b) 78  II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
c) 79  III Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
e) V Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
f) VI Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,
g) VII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;
31) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) 80  (uchylona),
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
e) V Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych;
32) w Sądzie Okręgowym w Sieradzu:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) 81  (uchylona),
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
33) w Sądzie Okręgowym w Słupsku:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) 82  II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
c) 83  (uchylona),
d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
f) VI Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;
34) w Sądzie Okręgowym w Suwałkach:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
35) w Sądzie Okręgowym w Szczecinie:
a) 84  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu Rodzinnemu,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,
c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie,
d) IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
f) 85  VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu,
g) 86  (uchylona),
h) 87  VIII Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie,
i) IX Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
j) 88  X Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych, do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, spraw o ubezwłasnowolnienie, zmianę oraz uchylenie ubezwłasnowolnienia z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie;
36) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
d) 89  (uchylona);
37) w Sądzie Okręgowym w Tarnowie:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
38) w Sądzie Okręgowym w Świdnicy:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
f) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
39) w Sądzie Okręgowym w Toruniu:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
e) VI Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku,
f) VII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
g) VIII Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
h) IX Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;
40) w Sądzie Okręgowym w Warszawie:
a) 90  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy- -Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M,
b) 91  II Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy- -Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż,
c) 92  III Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M,
d) 93  IV Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla m.st. Warszawy w Warszawie,
e) 94  V Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania zażaleń na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza, którego kancelaria notarialna ma siedzibę w obszarze właściwości tego Sądu,
f) 95  VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie, spraw rodzinnych i cywilnych o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu, a także do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu,
g) 96  VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie, spraw rodzinnych i cywilnych o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu, a także do rozpoznawania spraw rejestrowych,
h) 97  VIII Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wydanie wyroku łącznego, spraw ze stosunków międzynarodowych, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.) oraz spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z obszaru właściwości tego Sądu,
i) 98  IX Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości tego Sądu,
j) 99  X Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości tego Sądu,
k) XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
l) 100  XII Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wydanie wyroku łącznego, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z obszaru właściwości tego Sądu - z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu,
m) 101  XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw zagranicznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biura Rent Zagranicznych, spraw z Biura Emerytalnego Służby Więziennej, Wojskowego Biura Emerytalnego i Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym do rozpoznawania odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270),
n) 102  XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw zagranicznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biura Rent Zagranicznych, spraw z Biura Emerytalnego Służby Więziennej, Wojskowego Biura Emerytalnego i Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wyłączeniem rozpoznawania odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), przekazanych do XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych,
o) XV Wydział Wykonywania Orzeczeń - do wykonywania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
p) 103  XVI Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,
q) XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów - do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego,
r) 104  XVIII Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wydanie wyroku łącznego, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z obszaru właściwości tego Sądu - z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu,
s) XIX Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
t) 105  XX Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,
u) XXI Wydział Pracy - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy,
v) 106  XXII Wydział Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych - do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,
w) XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,
x) 107  XXIV Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż,
y) 108  XXV Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy- -Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,
z) 109  XXVI Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,
za) 110  XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania zażaleń na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza, którego kancelaria notarialna ma siedzibę w obszarze właściwości tego Sądu;
41) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie:
a) 111  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rejestrowych przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,
b) 112  II Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rejestrowych przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,
c) 113  III Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, a także do rozpoznawania spraw rejestrowych, poza powierzonymi Sądowi Okręgowemu w Warszawie na podstawie odrębnych przepisów, z obszaru właściwości tego Sądu,
d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
e) V Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
f) VI Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
h) VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
i) IX Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów - w okręgu;
42) w Sądzie Okręgowym we Włocławku:
a) 114  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) 115  (uchylona),
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
e) 116  (uchylona);
43) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:
a) 117  I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu Rodzinnemu,
b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,
c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego;
f) VI Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,
g) 118  (uchylona),
h) 119  VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu,
i) 120  (uchylona)
j) 121  X Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,
ja) 122  XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,
jb) 123  XII Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu Rodzinnemu,
k) 124  XIII Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw rodzinnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, spraw o ubezwłasnowolnienie, zmianę oraz uchylenie ubezwłasnowolnienia z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu;
44) w Sądzie Okręgowym w Zamościu:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
c) 125  (uchylona),
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
45) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze:
a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,
b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,
c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
e) VI Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
f) VII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,
g) VIII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu.
§  2.  Tworzy się, ustala siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w ośrodkach zamiejscowych sądów okręgowych:
1) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia, a także spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku;
2) 126  Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu;
3) 127  Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie.
§  3.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 94 i 169 oraz z 2013 r. poz. 225).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r.
1 § 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2018 r.
2 § 1 pkt 1 lit. f zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 września 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.200) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.
3 § 1 pkt 5 lit. a zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.
4 § 1 pkt 5 lit. b zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
5 § 1 pkt 5 lit. c uchylona przez § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
6 § 1 pkt 5 lit. e zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.
7 § 1 pkt 6 lit. a zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
8 § 1 pkt 6 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2018 r.
9 § 1 pkt 6 lit. c:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

10 § 1 pkt 6 lit. d zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
11 § 1 pkt 6 lit. e:

- zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

- zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.266) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.

12 § 1 pkt 6 lit. f zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
13 § 1 pkt 6 lit. g:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.

14 § 1 pkt 6 lit. h uchylona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.
15 § 1 pkt 6 lit. m uchylona przez § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.266) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
16 § 1 pkt 6 lit. n:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

17 § 1 pkt 6 lit. o:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

18 § 1 pkt 6 lit. p zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
19 § 1 pkt 7 lit. a:

- zmieniona przez § 3 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.

20 § 1 pkt 7 lit. c zmieniona przez § 3 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.
21 § 1 pkt 7 lit. l:

- zmieniona przez § 3 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 2 lit. c zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.

22 § 1 pkt 9 lit. c zmieniona przez § 2 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
23 § 1 pkt 9 lit. d uchylona przez § 2 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
24 § 1 pkt 10 lit. c zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
25 § 1 pkt 10 lit. d uchylona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
26 § 1 pkt 11 lit. a zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
27 § 1 pkt 11 lit. b zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
28 § 1 pkt 11 lit. c zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
29 § 1 pkt 11 lit. d zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
30 § 1 pkt 11 lit. e zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
31 § 1 pkt 11 lit. f zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
32 § 1 pkt 11 lit. g zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
33 § 1 pkt 11 lit. j zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
34 § 1 pkt 11 lit. k zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
35 § 1 pkt 11 lit. l zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
36 § 1 pkt 11 lit. m zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
37 § 1 pkt 11 lit. o zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
38 § 1 pkt 11 lit. p zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. c zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
39 § 1 pkt 11 lit. q:

- zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. c zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2018 r.

40 § 1 pkt 11 lit. s zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. c zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
41 § 1 pkt 11 lit. u zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. d zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
42 § 1 pkt 14 lit. f uchylona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.266) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
43 § 1 pkt 15 lit. a zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.
44 § 1 pkt 15 lit. c:

- zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.153) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.

- zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.200) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2016 r.

- zmieniona przez § 2 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2019 r.

45 § 1 pkt 15 lit. f:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 2 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2019 r.

46 § 1 pkt 15 lit. g zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.
47 § 1 pkt 15 lit. h uchylona przez § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.
48 § 1 pkt 15 lit. k:

- zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2018 r.

49 § 1 pkt 16 lit. c uchylona przez § 2 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
50 § 1 pkt 18 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2018 r.
51 § 1 pkt 18 lit. e:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.153) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.

- zmieniona przez § 2 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2019 r.

52 § 1 pkt 18 lit. g uchylona przez § 2 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 23 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.200) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2016 r.
53 § 1 pkt 18 lit. h zmieniona przez § 2 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 23 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.200) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2016 r.
54 § 1 pkt 18 lit. k:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2019 r.

55 § 1 pkt 20 lit. a:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 2 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

56 § 1 pkt 20 lit. b:

- zmieniona przez § 2 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

57 § 1 pkt 20 lit. d zmieniona przez § 2 pkt 4 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
58 § 1 pkt 20 lit. g uchylona przez § 2 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.
59 § 1 pkt 20 lit. h zmieniona przez § 2 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.
60 § 1 pkt 20 lit. k:

- zmieniona przez § 2 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2018 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

61 § 1 pkt 20 lit. m zmieniona przez § 2 pkt 4 lit. b zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
62 § 1 pkt 27 lit. a:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.153) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 4 lit. a zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2018 r.

63 § 1 pkt 27 lit. b:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 4 lit. a zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

64 § 1 pkt 27 lit. c zmieniona przez § 2 pkt 5 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
65 § 1 pkt 27 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
66 § 1 pkt 27 lit. f uchylona przez § 3 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.153) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
67 § 1 pkt 27 lit. g:

- zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. c zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.153) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 4 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

68 § 1 pkt 27 lit. h:

- zmieniona przez § 3 pkt 3 lit. c zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.153) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 4 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

69 § 1 pkt 27 lit. l:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniony przez § 3 pkt 3 lit. d zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.153) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 4 lit. c zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

70 § 1 pkt 27 lit. m zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
71 § 1 pkt 27 lit. n zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
72 § 1 pkt 27 lit. o:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 4 lit. d zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

73 § 1 pkt 27 lit. p uchylona przez § 2 pkt 5 lit. b zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
74 § 1 pkt 27 lit. q zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
75 § 1 pkt 27 lit. r:

- dodana przez § 3 pkt 3 lit. e zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.153) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 4 lit. e zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

76 § 1 pkt 28 lit. d uchylona przez § 2 pkt 4 zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
77 § 1 pkt 30 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2018 r.
78 § 1 pkt 30 lit. b zmieniona przez § 3 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
79 § 1 pkt 30 lit. c zmieniona przez § 3 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
80 § 1 pkt 31 lit. c uchylona przez § 2 pkt 5 zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
81 § 1 pkt 32 lit. c uchylona przez § 2 pkt 6 zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
82 § 1 pkt 33 lit. b zmieniona przez § 2 pkt 7 lit. a zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
83 § 1 pkt 33 lit. c uchylona przez § 2 pkt 7 lit. b zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
84 § 1 pkt 35 lit. a zmieniona przez § 3 pkt 4 lit. a zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.
85 § 1 pkt 35 lit. f zmieniona przez § 2 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 23 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.200) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2016 r.
86 § 1 pkt 35 lit. g uchylona przez § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 23 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.200) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2016 r.
87 § 1 pkt 35 lit. h zmieniona przez § 2 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.266) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
88 § 1 pkt 35 lit. j:

- zmieniona przez § 3 pkt 4 lit. b zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2018 r.

89 § 1 pkt 36 lit. d uchylona przez § 2 pkt 8 zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
90 § 1 pkt 40 lit. a zmieniona przez § 2 pkt 6 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
91 § 1 pkt 40 lit. b zmieniona przez § 2 pkt 6 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
92 § 1 pkt 40 lit. c zmieniona przez § 2 pkt 6 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
93 § 1 pkt 40 lit. d:

- zmieniona przez § 2 pkt 6 lit. a zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

- zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.127) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2019 r.

94 § 1 pkt 40 lit. e:

- zmieniona przez § 2 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 września 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.278) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

95 § 1 pkt 40 lit. f zmieniona przez § 2 pkt 6 lit. b zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
96 § 1 pkt 40 lit. g zmieniona przez § 2 pkt 6 lit. b zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
97 § 1 pkt 40 lit. h zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.305) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.
98 § 1 pkt 40 lit. i zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2019 r.
99 § 1 pkt 40 lit. j zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2019 r.
100 § 1 pkt 40 lit. l zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.305) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.
101 § 1 pkt 40 lit. m zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.305) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.
102 § 1 pkt 40 lit. n zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.305) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.
103 § 1 pkt 40 lit. p zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 września 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.278) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.
104 § 1 pkt 40 lit. r zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.305) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.
105 § 1 pkt 40 lit. t zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 27 września 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.278) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.
106 § 1 pkt 40 lit. v zmieniona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 września 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.200) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 października 2017 r.
107 § 1 pkt 40 lit. x zmieniona przez § 2 pkt 6 lit. c zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
108 § 1 pkt 40 lit. y zmieniona przez § 2 pkt 6 lit. c zarządzenia z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
109 § 1 pkt 40 lit. z zmieniona przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 27 września 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.278) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.
110 § 1 pkt 40 lit. za:

- dodana przez § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 27 września 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.278) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

111 § 1 pkt 41 lit. a zmieniona przez § 3 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
112 § 1 pkt 41 lit. b zmieniona przez § 3 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
113 § 1 pkt 41 lit. c zmieniona przez § 3 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
114 § 1 pkt 42 lit. a zmieniona przez § 2 pkt 4 lit. a zarządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.266) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
115 § 1 pkt 42 lit. c uchylona przez § 2 pkt 9 zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
116 § 1 pkt 42 lit. e uchylona przez § 2 pkt 4 lit. b zarządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.266) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
117 § 1 pkt 43 lit. a zmieniona przez § 3 pkt 6 lit. a zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
118 § 1 pkt 43 lit. g uchylona przez § 3 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 marca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.94) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
119 § 1 pkt 43 lit. h:

- zmieniona przez § 3 pkt 3 lit f zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.153) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 2 zarządzenia z dnia 18 marca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.94) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

- zmieniona przez § 3 pkt 6 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

120 § 1 pkt 43 lit. i uchylona przez § 3 pkt 6 lit. c zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
121 § 1 pkt 43 lit. j zmieniona przez § 2 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 12 września 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.200) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.
122 § 1 pkt 43 lit. ja dodana przez § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 12 września 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.200) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.
123 § 1 pkt 43 lit. jb dodana przez § 3 pkt 6 lit. d zarządzenia z dnia 30 marca 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.163) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
124 § 1 pkt 43 lit. k zmieniona przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 2018 r.
125 § 1 pkt 44 lit. c uchylona przez § 2 pkt 10 zarządzenia z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
126 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
127 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.