Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2018.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 4 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki (Dz. Urz. PAA z 2018 r. poz. 2).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki

Rozdział  I

Przepisy ogólne

§  1.  Państwowa Agencja Atomistyki jest centralnym urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
§  2.  Państwowa Agencja Atomistyki działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 792);
2) zarządzenia Nr 69 Ministra Środowiska z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki;
3) regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.
§  3.  Regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki określa szczegółową organizację i tryb pracy Państwowej Agencji Atomistyki oraz zakres zadań jej komórek organizacyjnych.
§  4.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) Agencji - należy przez to rozumieć Państwową Agencję Atomistyki;
2) dyrektorze - należy przez to rozumieć kierującego komórką organizacyjną w Państwowej Agencji Atomistyki;
3) Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Państwowej Agencji Atomistyki;
4) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć departamenty i komórki równorzędne w Państwowej Agencji Atomistyki;
5) Prezesie - należy przez to rozumieć Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
6) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Państwowej Agencji Atomistyki;
7) Wiceprezesie - należy przez to rozumieć Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Rozdział  II

Szczegółowa organizacja Agencji

§  5. 
1.  W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne, stosujące poniższe skróty:
1) Biuro Dyrektora Generalnego - BDG;
2) Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych - CEZAR;
3) Departament Bezpieczeństwa Jądrowego - DBJ;
4) Departament Ekonomiczno-Budżetowy - DEB;
5) Departament Ochrony Radiologicznej - DOR;
6) Departament Prawny - DP;
7) Gabinet Prezesa - GP.
2.  W skład Agencji wchodzi podległe bezpośrednio Prezesowi stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych - POIN.
§  6. 
1.  W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:
1) Wydział Organizacyjny- WOG;
2) Wydział Administracyjny - WAD;
3) Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Systemu Zarządzania, Zapewnienia Jakości oraz Rozwoju Zawodowego.
2.  W skład Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych wchodzą:
1) Wydział Monitoringu i Prognozowania - WMP;
2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - WZK.
3.  W skład Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego wchodzą następujące wydziały:
1) Wydział Analiz Obiektów Jądrowych i Technologii Reaktorowych - WAOJ;
2) Wydział Kontroli Obiektów Jądrowych i Nieproliferacji - WKN;
3) Wydział Odpadów Promieniotwórczych - WOP.
3.  W skład Departamentu Ekonomiczno-Budżetowego wchodzą:
1) Główny Księgowy Agencji - GKA;
2) Wydział Finansowo-Księgowy - WFK.
4.  W skład Departamentu Ochrony Radiologicznej wchodzą:
1) Wydział Nadawania Uprawnień i Rejestracji Dawek - WNU;
2) Wydział Kontroli Działalności - WKD.
5.  W skład Departamentu Prawnego wchodzą:
1) Wydział Regulacji - WR;
2) Wydział Kontroli Orzecznictwa i Zastępstwa Procesowego - WKO.
6.  W skład Gabinetu Prezesa wchodzi Wydział Współpracy Międzynarodowej i Strategii - WWM.
§  7.  W strukturze Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych wydziela się Zespół do Spraw Obronnych i Planowania Kryzysowego - ZKO.
§  8. 
1.  Główne stanowisko kierowania w rozumieniu przepisów dotyczących przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym stanowią:
1) Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych w siedzibie Agencji;
2) wskazane w planie operacyjnego funkcjonowania Agencji zapasowe miejsce pracy.
2.  Obsługę stałego dyżuru w rozumieniu przepisów dotyczących gotowości obronnej państwa zapewnia Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji.
3.  Obsługę zadań wynikających z obowiązków w zakresie wsparcia sił sojuszniczych przez państwo gospodarza (HNS) zapewnia Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych we współpracy z innym komórkami organizacyjnymi Agencji.
§  9.  Organizacja, tryb pracy Agencji i zakres zadań jej komórek organizacyjnych określone w niniejszym regulaminie obowiązują również w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, chyba, że zostanie zarządzone inaczej.

Rozdział  III

Tryb pracy Agencji

§  10. 
1.  Agencja działa pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa, zgodnie z jego zarządzeniami i decyzjami.
2.  Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego i dyrektorów.
3.  Prezes może upoważnić pisemnie pracowników Agencji do załatwiania spraw w jego imieniu.
4.  Prezes określa tryb współdziałania komórek organizacyjnych oraz rozstrzyga spory kompetencyjne.
5.  Prezes jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Prezes wyznacza podlegającego mu bezpośrednio inspektora ochrony danych.
6.  Prezesa w czasie nieobecności zastępuje Wiceprezes, a w razie nieobecności Wiceprezesa - Dyrektor Generalny.
§  11. 
1.  Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami:
1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Agencji, warunki jej działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:
a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Agencji w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez niego lub Wiceprezesa,
b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Agencji,
c) występowanie z wnioskiem do Prezesa o nadanie regulaminu organizacyjnego Agencji,
d) ustalanie regulaminu pracy,
e) gospodarowanie mieniem Agencji, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Agencji oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Agencji,
f) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych,
g) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Agencji w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
h) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Agencji,
i) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
j) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Agencji oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez:
a) przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w Agencji,
b) dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
c) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
d) administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Agencji;
3) wykonuje określone zadania Prezesa, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Prezesa.
2.  Dyrektora Generalnego w czasie nieobecności zastępuje dyrektor wskazany zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
3.  W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny albo w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska, osoba zastępująca dyrektora generalnego urzędu, może wydawać zarządzenia.
4.  Dyrektor Generalny może powołać zespół do załatwienia sprawy wykraczającej poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej.
5.  Dyrektor Generalny może upoważniać pracowników Agencji do załatwiania spraw w jego imieniu.
6.  W przypadku niepowołania dyrektora komórki organizacyjnej oraz zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej, kieruje nią bezpośrednio Dyrektor Generalny.
7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor Generalny może wyznaczyć do kierowania komórka organizacyjną osobę zastępującą dyrektora komórki organizacyjnej.
8.  W Agencji mogą być tworzone przez Dyrektora Generalnego stanowiska samodzielne podlegające bezpośrednio kierującemu komórka organizacyjną.
§  12. 
1.  Komórką organizacyjną kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) prawidłową, efektywną, oszczędną i terminową realizację celów oraz zadań komórki organizacyjnej;
2) zapewnienie zgodności działania komórki organizacyjnej z prawem powszechnie obowiązującym i regulacjami wewnętrznymi oraz kierunkami działań określonymi przez Prezesa;
3) ustalanie prawidłowej organizacji pracy w komórce organizacyjnej;
4) skuteczny przepływ informacji i współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi;
5) zapewnienie aktualizacji opisów stanowisk pracy i ich wartościowania;
6) motywowanie pracowników i stwarzanie możliwości do ich rozwoju zawodowego, w tym przedstawianie wniosków dotyczących awansowania, nagradzania i szkolenia;
7) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy pracowników, w tym przedstawianie wniosków o ukaranie;
8) przeciwdziałanie przypadkom dyskryminacji i mobbingu;
9) bezpieczeństwo informacji w komórce organizacyjnej, w tym w szczególności informacji chronionych ustawowo;
10) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
11) zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących spraw obronnych, o ochronie osób i mienia, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  13. 
1.  Zastępca dyrektora kieruje pracami komórki organizacyjnej w zakresie spraw przydzielonych mu przez Dyrektora Generalnego.
2.  W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca dyrektora lub wyznaczony przez dyrektora pracownik komórki organizacyjnej.
§  14.  Wydziałem kieruje naczelnik, który jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) prawidłową, efektywną, oszczędną i terminową realizację celów i zadań wydziału;
2) zgodność działania wydziału z prawem powszechnie obowiązującym, regulacjami wewnętrznymi oraz kierunkami działań określonymi przez Prezesa i dyrektora;
3) przeciwdziałanie przypadkom dyskryminacji i mobbingu;
4) bezpieczeństwo informacji w wydziale, w tym w szczególności ustawowo chronionych;
5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
6) przestrzeganie przepisów dotyczących spraw obronnych, o ochronie osób i mienia, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  15.  Pracą zespołu, o którym mowa w § 7, kieruje osoba wskazana przez Dyrektora Generalnego.
§  16. 
1.  Pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym odpowiada za wykonanie zadań.
2.  Pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla powinien je wykonać, zawiadamiając o otrzymanym poleceniu bezpośredniego przełożonego, w miarę możliwości przed wykonaniem polecenia.
§  17. 
1.  Komórką organizacyjną właściwą do wykonania zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa zgodnie z przepisami regulaminu.
2.  W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość problemów lub istota zadania lub inna komórka organizacyjna wyznaczona przez Prezesa Agencji.
3.  Współdziałanie komórek organizacyjnych należy prowadzić bezpośrednio, ograniczając korespondencję wewnętrzną i biurokrację.
4.  Komórki organizacyjne z polecenia Prezesa wykonują inne zadania niż określone w Regulaminie.
§  18. 
1.  Do podpisu Prezesa zastrzega się:
1) umowy międzynarodowe;
2) decyzje;
3) zarządzenia;
4) pisma kierowane do:
a) Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu, posłów i senatorów,
b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
c) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów,
d) centralnych organów administracji rządowej,
e) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu,
f) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
g) Rzecznika Praw Obywatelskich;
5) projekty i plany finansowe dochodów i wydatków w części 68 budżetu państwa.
2.  W czasie nieobecności Prezesa pisma, o których mowa w ust. 1, podpisuje Wiceprezes, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wymagane jest udzielenie przez Prezesa imiennego upoważnienia Wiceprezesa do ich podpisywania.
3.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do Dyrektora Generalnego zastępującego Prezesa.
§  19. 
1.  Pisma niezastrzeżone do podpisu Prezesa podpisuje właściwy dyrektor.
2.  Dyrektor podpisuje w szczególności:
1) pisma zawierające opinie i stanowiska komórki organizacyjnej w sprawach z jej zakresu działania;
2) odpowiedzi na skargi i wnioski;
3) projekty stanowisk związanych z krytyką prasową;
4) wnioski w sprawach osobowych i w sprawach dyscypliny pracy.
§  20. 
1.  Dokumenty przedstawione do podpisu Prezesowi, Wiceprezesowi albo Dyrektorowi Generalnemu wymagają akceptacji lub opinii właściwego dyrektora.
2.  Dokumenty pociągające za sobą skutki finansowe wymagają akceptacji głównego księgowego.
3.  Dokumenty pociągające za sobą nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego oraz akty prawne i dokumenty zawierające opinię lub stanowisko prawne Agencji wymagają akceptacji dyrektora Departamentu Prawnego.
§  21.  Do zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną należy w szczególności:
1) udział w procesie stanowienia prawa, w tym opracowywanie projektów aktów prawnych;
2) prowadzenie uzgodnień wewnętrznych opracowanych przez siebie projektów aktów prawnych;
3) opiniowanie projektów dokumentów, w tym projektów aktów prawnych opracowanych przez inne komórki organizacyjne;
4) opiniowanie projektów dokumentów, w tym projektów aktów prawnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
5) analizowanie prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie działania komórki organizacyjnej oraz przygotowywanie projektów stanowisk Prezesa w tym zakresie;
6) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi, organami administracji, partnerami społecznymi oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą w zakresie realizacji zadań komórki organizacyjnej;
7) udzielanie rzecznikowi prasowemu Prezesa informacji i wyjaśnień;
8) udział postępowaniu w zakresie zamówień publicznych na zasadach określonych przez Dyrektora Generalnego;
9) realizacja zadań z zakresu dostępu do informacji publicznej;
10) realizacja zadań z zakresu ochrony informacji, w szczególności danych osobowych i informacji niejawnych;
11) realizacja zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej;
12) udział w tworzeniu dokumentów planistycznych Agencji oraz sprawozdania z działalności Prezesa;
13) udział w przygotowaniu odpowiedzi na:
a) skargi,
b) wnioski,
c) dezyderaty,
d) interpelacje,
e) zapytania poselskie;
14) podejmowanie działań w celu podnoszenia kultury pracy i jakości funkcjonowania Agencji.

Rozdział  IV

Zakresy działań komórek organizacyjnych i stanowiska podległego bezpośrednio Prezesowi

§  22. 
1.  Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację zadań Dyrektora Generalnego.
2.  Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego, należą zadania z zakresu zarządzania ludźmi i organizacją oraz z zakresu obiegu dokumentów i elektronizacji działań Agencji, w szczególności:
1) koordynacja naborów pracowników do Agencji;
2) koordynacja sporządzania opisów stanowisk pracy, wartościowania stanowisk pracy oraz przeprowadzania ocen okresowych;
3) prowadzenie spraw kadrowych;
4) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów, związanych z realizacją zadań Dyrektora Generalnego i zakresem działalności Biura Dyrektora Generalnego;
5) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) zapewnienie obsługi sekretariatów: Prezesa, Wiceprezesa oraz Dyrektora Generalnego;
7) organizacja i obsługa spotkań wewnętrznych i zewnętrznych w Agencji, w tym w szczególności spotkań Prezesa i Wiceprezesa;
8) organizacja wyjazdów zagranicznych Prezesa, Wiceprezesa oraz obsługa pod względem finansowo-logistycznym wyjazdów zagranicznych pracowników Agencji;
9) gospodarka środkami funduszu socjalnego;
10) obsługa kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Agencji i gromadzenie dokumentacji z tych kontroli;
11) informowanie byłych pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu w Kowarach o obowiązującym trybie postępowania w zakresie roszczeń i udzielanie im pomocy prawnej;
12) reprezentowanie Prezesa w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń byłym pracownikom Zakładów Produkcji Rud Uranu w Kowarach;
13) zapewnienie warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego oraz ciągłości prowadzenia audytu wewnętrznego w Agencji;
14) prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
15) koordynacja obiegu dokumentów w Agencji;
16) prowadzenie kancelarii ogólnej;
17) prowadzenie archiwum, w tym archiwum byłych Zakładów Produkcji Rud Uranu w Kowarach;
18) obsługa administracyjna:
a) Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej,
b) pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
c) wyodrębnionej w Agencji kancelarii tajnej;
19) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Generalnego.
3.  Do zakresu działania Wydziału Administracyjnego należą zadania z zakresu zarządzania zasobami i zapewnienia efektywności wykorzystania zasobów, w szczególności:
1) efektywne zarządzanie zasobami materialnymi Agencji;
2) sporządzanie planów rozwoju zasobów materialnych;
3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i postępowań zakupowych;
4) zarządzanie polityką lokalową;
5) wyposażenie Agencji w sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne, urządzenia techniczne, środki łączności oraz transportu;
6) gospodarka składnikami majątkowymi Agencji i prowadzenie ich ewidencji;
7) prowadzenie spraw z zakresu transportu;
8) budowa i utrzymanie systemów informatycznych;
9) konserwacja i utrzymywanie zasobów informatycznych;
10) planowanie rozwoju systemów informatycznych;
11) prowadzenie spraw z zakresu cyberbezpieczeństwa;
12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Generalnego.
4.  Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Systemu Zarządzania, Zapewnienia Jakości oraz Rozwoju Zawodowego obejmuje w szczególności sprawy:
1) przeprowadzania analiz funkcjonowania Agencji, projektowania i wdrażania rozwiązań w zakresie zarządzania procesami i systemami;
2) rozwijania systemów zarządzania Agencją, w tym zintegrowanego systemu zarządzania, kontroli zarządczej i systemu zarządzania jakością;
3) projektowana oraz realizacji zadań w zakresie rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej;
4) prowadzenia działań w zakresie zarządzania wiedzą i kompetencjami;
5) promowania procesowego podejścia w zarządzaniu.
§  23. 
1.  Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych odpowiada za realizację zadań Prezesa w zakresie systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju oraz udziału w postępowaniach w przypadkach zdarzeń radiacyjnych, w tym za przygotowanie informacji, że w wyniku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne może nastąpić przekroczenie poziomów interwencyjnych.
2.  Do zakresu działania Wydziału Monitoringu i Prognozowania należy w szczególności:
1) zbieranie, weryfikacja i analiza informacji otrzymywanych:
a) ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych,
b) z placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych,
c) od służb, które dysponują danymi potrzebnymi do oceny sytuacji radiacyjnej kraju, w tym służby meteorologicznej;
2) weryfikacja i analiza informacji uzyskiwanych ze źródeł innych niż wymienione w pkt 1;
3) międzynarodowa wymiana danych z monitoringu radiacyjnego;
4) tworzenie oraz obsługa baz danych i systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju;
5) dokonywanie analiz, prognoz i ocen:
a) rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju,
b) zagrożenia ludności i środowiska;
6) koordynacja działania stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych;
7) udział w procesie zatwierdzania technik i programów pomiarowych oraz organizacji pomiarów stosowanych przez stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówki prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych;
8) współpraca z wojewodą dolnośląskim i innymi organami administracji państwowej na terenach objętych w przeszłości górnictwem rud uranu w zakresie dokumentacji dotyczącej oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące;
9) prowadzenie dozymetrycznych pomiarów środowiskowych, w tym systematycznego monitoringu terenu po zrekultywowanym stawie osadowym w Kowarach.
3.  Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1) przyjmowanie i weryfikacja informacji o zdarzeniach radiacyjnych;
2) międzynarodowa wymiana informacji o zdarzeniach radiacyjnych;
3) zapewnienie funkcjonowania:
a) krajowych punktów kontaktowych powołanych w celu wykonywania zadań Prezesa wynikających z międzynarodowego systemu powiadamiania o zdarzeniach radiacyjnych w zakresie wczesnego powiadamiania o awarii jądrowej, pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiacyjnego, ochrony fizycznej materiałów jądrowych i o nielegalnym obrocie tymi materiałami, jak również w celu wykonania zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z dwustronnych umów międzynarodowych,
b) zespołu zarządzania kryzysowego w Agencji;
4) pełnienie funkcji służby awaryjnej Prezesa;
5) udzielanie pomocy w ocenie wielkości powstałego zagrożenia radiacyjnego;
6) doradztwo w zakresie:
a) likwidacji zagrożenia,
b) usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego;
7) przygotowywanie projektów:
a) komunikatów dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych,
b) informacji o powstaniu zagrożenia publicznego o zasięgu wojewódzkim lub krajowym odpowiednio dla właściwego wojewody lub Rady Ministrów,
c) informacji o zdarzeniu radiacyjnym wraz z prognozą rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju dla przewodniczącego odpowiedniego rządowego zespołu do spraw kryzysowych,
d) informacji o możliwości nastąpienia przekroczenia poziomów interwencyjnych w wyniku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim lub krajowym,
e) informacji dla ludności, która w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mogłaby otrzymać dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla ogółu ludności o możliwych do zastosowania środkach ochrony zdrowia oraz o działaniach, jakie powinna podjąć w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,
f) raportów o zdarzeniach radiacyjnych powodujących zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim lub krajowym.
8) planowanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego;
9) planowanie i koordynacja realizacji zadań związanych z obronnością i obroną cywilną kraju.
4.  Do zakresu działania Zespołu do Spraw Obronnych i Planowania Kryzysowego należy realizacja zadań określonych ust. 3 pkt 8 i 9, w szczególności:
1) zapewnienie realizacji zadań Prezesa wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w tym:
a) przygotowanie warunków do funkcjonowania Agencji podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny,
b) planowanie zadań w zakresie obronności dla komórek organizacyjnych Agencji oraz określenie sposobów ich realizacji,
c) organizowanie szkolenia obronnego kadry kierowniczej Agencji oraz upowszechnianie wiedzy obronnej wśród pracowników Agencji;
2) zapewnianie realizacji zadań Prezesa w zakresie obrony cywilnej w Agencji;
3) współpraca z określonymi jednostkami resortu obrony narodowej oraz komórkami obronnymi pozostałych resortów w zakresie realizacji zadań i przedsięwzięć na rzecz obronności państwa;
4) współudział w pracach międzyresortowych doskonalących system obrony państwa, a zwłaszcza pozamilitarne aspekty obrony kraju;
5) opiniowanie projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych, w zakresie swojej działalności;
6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Agencji w zakresie wymiany informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania kryzysowego;
7) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w Agencji zespołu zarządzania kryzysowego;
8) współpraca i współdziałanie z właściwymi resortami, jednostkami i organizacjami w zakresie zarządzania kryzysowego.
§  24. 
1.  Departament Bezpieczeństwa Jądrowego odpowiada za realizację zadań Prezesa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, w tym za funkcjonowanie systemu koordynacji kontroli i nadzoru nad obiektami jądrowymi.
2.  Do zakresu działania Wydziału Analiz Obiektów Jądrowych i Technologii Reaktorowych należy w szczególności:
1) przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych;
2) przegląd i weryfikacja dokumentacji związanej z bezpieczeństwem jądrowym obiektu jądrowego:
a) otrzymywanej w ramach wniosku o wydanie zezwolenia,
b) okresowych ocen bezpieczeństwa,
c) otrzymywanej w ramach wniosku o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji obiektu jądrowego,
d) otrzymywanej w ramach wniosku o wydanie ogólnej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności oraz projektów dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia;
3) prowadzenie analiz bezpieczeństwa pozwalających na weryfikację dokumentacji dostarczonej przez jednostki nadzorowane;
4) współpraca z organizacjami wsparcia technicznego w zakresie zlecania i odbioru analiz bezpieczeństwa których wykonanie jest niemożliwe w ramach prac własnych Agencji;
5) przygotowywanie analiz przydatności dla Agencji dostępnych kodów obliczeniowych;
6) przekazywanie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kopii wydanych decyzji w sprawie wydania, odmowy wydania albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w pkt 1;
7) analiza doświadczeń z budowy i eksploatacji reaktorów badawczych oraz elektrowni jądrowych na świecie z punktu widzenia programu polskiej energetyki jądrowej;
8) analiza zagadnień związanych z funkcjonowaniem poszczególnych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów jądrowych w tym ich klasyfikacji bezpieczeństwa;
9) gromadzenie i opracowywanie danych związanych z dostępnymi na rynku modelami reaktorów;
10) analiza zagadnień związanych z kontrolą systemów zapewnienia jakości prac związanych z budową obiektów jądrowych oraz produkcją systemów i elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów jądrowych;
11) analiza zagadnień związanych z weryfikacją zintegrowanych systemów zarządzania posiadanych przez jednostki organizacyjne występujące o zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na budowie, rozruchu lub eksploatacji obiektu jądrowego lub wykonujące taką działalność.
3.  Do zakresu działania Wydziału Kontroli Obiektów Jądrowych i Nieproliferacji należy w szczególności:
1) opracowywanie planów kontroli w obiektach jądrowych;
2) przygotowywanie i prowadzenie kontroli w obiektach jądrowych;
3) przygotowywanie protokołów z kontroli;
4) przygotowywanie nakazów lub zakazów, które zapewnią usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej oraz nadzór nad ich realizacją;
5) przygotowywanie zaleceń mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej oraz nadzór nad ich realizacją;
6) przygotowywanie projektów decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie oraz nadzór nad ich realizacją;
7) przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych w sprawie usunięcia uchybień we wskazanym terminie oraz nadzór nad ich realizacją;
8) tworzenie sekcji terenowych związanych z budową i eksploatacją polskich elektrowni jądrowych;
9) opracowywanie okresowych i tematycznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
10) przygotowywanie projektów decyzji nakładających karę pieniężną;
11) autoryzacja laboratoriów i organizacji eksperckich, z których pomocy organy dozoru jądrowego mogą korzystać w przypadku kontroli elektrowni jądrowej;
12) prowadzenie rejestru jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej;
13) obsługa komisji przeprowadzających egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia, o których mowa w pkt 12.
14) nadzór i kontrola ewidencji oraz stanu materiałów jądrowych w Polsce, w tym prowadzenie centralnej ewidencji materiałów jądrowych;
15) współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w ramach funkcjonowania międzynarodowego systemu zabezpieczeń materiałów jądrowych;
16) prowadzenie samodzielnych oraz wspólnych z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej kontroli stanu materiałów jądrowych;
17) realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej;
18) współpraca z reżimami nieproliferacyjnymi, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
19) współpraca z ministrem właściwym do spraw gospodarki w ramach krajowego systemu kontroli eksportu;
20) współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawach związanych z kontrolą systemów ochrony fizycznej krajowych obiektów jądrowych;
21) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad ochroną fizyczną materiałów lub obiektów jądrowych.
4.  Do zakresu działania Wydziału Odpadów Promieniotwórczych należy w szczególności:
1) koordynacja działań związanych z nadzorem i kontrolą nad postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na:
a) budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych,
b) budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych;
2) koordynacja postępowań w sprawach zezwoleń na wykonywanie działalności, o której mowa w pkt 1 lit. b;
3) opracowywanie planów kontroli;
4) przygotowywanie i prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1;
5) przygotowywanie nakazów lub zakazów, które zapewnią usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej oraz nadzór nad ich realizacją;
6) przygotowywanie zaleceń mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej oraz nadzór nad ich realizacją;
7) przygotowywanie projektów decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie oraz nadzór nad ich realizacją;
8) przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych w sprawie usunięcia uchybień we wskazanym terminie oraz nadzór nad ich realizacją;
9) przygotowywanie decyzji nakładających karę pieniężną;
10) opracowywanie okresowych i tematycznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
11) przekazywanie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kopii wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w pkt 1 lit. b.
§  25. 
1.  Departament Ekonomiczno - Budżetowy odpowiada za realizację zadań Prezesa, jako dysponenta części 68 budżetu państwa oraz za realizację zadań Głównego Księgowego Agencji.
2.  Prezes wyznacza Głównego Księgowego Agencji.
3.  Do zadań Głównego Księgowego Agencji należy:
1) prowadzenia rachunkowości Agencji;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4.  Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetowym, w tym:
a) przygotowanie projektu budżetu Agencji,
b) przygotowanie informacji o projekcie budżetu Agencji dla Sejmu i Senatu,
c) przygotowanie planu finansowego dochodów i wydatków Agencji;
2) przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej;
3) przygotowywanie informacji o wykonaniu budżetu;
4) prowadzenie obrotu gotówkowego;
5) naliczanie płac oraz monitoring wykorzystania funduszu płac;
6) planowanie i gospodarka środkami na nagrody i premie oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne;
7) wykonywanie zadań z tytułu wypłat wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
8) rozliczanie wynagrodzeń z tytułu potrąceń;
9) wspomaganie Głównego Księgowego Agencji w realizacji jego zadań;
10) wypłaty świadczeń przysługujących byłym pracownikom Zakładów Produkcji Rud Uranu w Kowarach i innym uprawnionym osobom.
§  26. 
1.  Departament Ochrony Radiologicznej odpowiada za realizację zadań Prezesa w zakresie ochrony radiologicznej.
2.  Do zakresu działania Wydziału Nadawania Uprawnień i Rejestracji Dawek należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń i zgłoszeń dotyczących wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na:
a) wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, transporcie, stosowaniu materiałów jądrowych lub źródeł promieniotwórczych i obrocie tymi materiałami lub źródłami,
b) przechowywaniu, transporcie lub przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych,
c) wzbogacaniu izotopowym,
d) produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrocie tymi urządzeniami,
e) uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
f) uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich,
g) zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 650), obrocie tymi wyrobami oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium tych wyrobów i wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze,
h) zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu diagnostyki, leczenia lub badań naukowych;
2) prowadzenie postępowań w sprawach:
a) uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zatrudnienia na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
b) dopuszczenia do egzaminu osoby ubiegającej się o uprawnienia, o których mowa w lit. a,
c) nakładania administracyjnych kar pieniężnych,
d) zezwoleń i zgód na transgraniczne przemieszczanie odpadów promieniotwórczych,
e) zatwierdzeń lub uznań wzorów sztuki przesyłki oraz świadectw dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych klasy 7;
3) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1;
4) prowadzenie centralnego rejestru dawek indywidualnych;
5) prowadzenie rejestru jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia:
a) inspektora ochrony radiologicznej,
b) do zatrudnienia na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
6) wydawanie indywidualnych dokumentów narażenia pracownika zewnętrznego;
7) przygotowywanie projektów decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie oraz nadzór nad ich realizacją;
8) przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych w sprawie usunięcia uchybień we wskazanym terminie oraz nadzór nad ich realizacją;
9) obsługa komisji przeprowadzających egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia, o których mowa w pkt 2 lit. a oraz o uprawnienia inspektora dozoru jądrowego;
10) przekazywanie osobom uprawnionym informacji z centralnego rejestru dawek indywidualnych;
11) przekazywanie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kopii wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w pkt 1;
12) przekazywanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu informacji dotyczących urządzeń radiologicznych, na których stosowanie wydano zezwolenia;
13) współudział w przygotowywaniu międzynarodowych przepisów i norm, a także krajowych norm ochrony radiologicznej;
14) udzielanie konsultacji i wydawanie opinii w zakresie ochrony radiologicznej.
3.  Do zakresu działania Wydziału Kontroli Działalności należy w szczególności:
1) wykonywanie nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej nad działalnościami, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) przygotowywanie nakazów lub zakazów, które zapewnią usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej oraz nadzór nad ich realizacją;
3) przygotowywanie zaleceń mających na celu poprawę stanu ochrony radiologicznej oraz nadzór nad ich realizacją;
4) prowadzenie rejestru źródeł wysokoaktywnych, z którymi jest wykonywana działalność oraz innych zamkniętych źródeł promieniotwórczych stosowanych i przechowywanych w jednostkach organizacyjnych wykonujących na podstawie zezwolenia działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła;
5) przekazywanie wojewódzkim inspektorom sanitarnym kopii protokołów kontroli.
§  27. 
1.  Departament Prawny odpowiada za obsługę prawną Prezesa i Agencji.
2.  Do zakresu działania Wydziału Regulacji należy:
1) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw;
2) koordynacja prac legislacyjnych w Agencji;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych Unii Europejskiej oraz projektów przepisów i zaleceń organizacji międzynarodowych;
4) opracowywanie projektów porozumień Prezesa z innym organami administracji;
5) przygotowywanie:
a) wstępnych opinii o zgodności projektowanych w Agencji przepisów z przepisami prawa Unii Europejskiej,
b) tabel zgodności projektowanych w Agencji przepisów z przepisami prawa Unii Europejskiej;
6) koordynacja kontaktów z podmiotami prowadzącymi działalność lobbingową;
7) upowszechnianie wśród komórek organizacyjnych aktów prawnych i orzeczeń sądowych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Agencji;
8) przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prawa atomowego;
9) prowadzenie rejestru:
a) decyzji Prezesa,
b) zarządzeń Prezesa,
c) porozumień Prezesa z innymi organami administracji,
d) zarządzeń Dyrektora Generalnego;
10) wydawanie dziennika urzędowego Agencji;
11) monitoring prac Sejmu i Senatu związanych z projektami aktów normatywnych z zakresu działania Prezesa;
12) udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązującego prawa zgodnie z właściwością Wydziału;
13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Departamentu Prawnego.
3.  Do zakresu działania Wydziału Kontroli Orzecznictwa i Zastępstwa Procesowego należy:
1) kontrola pod względem formalnym projektów aktów administracyjnych Prezesa i innych organów dozoru jądrowego;
2) zastępstwo procesowe Prezesa i Agencji przed sądami i organami orzekającymi;
3) opracowywanie i opiniowanie projektów umów;
4) opracowywanie i opiniowanie projektów procedur wewnętrznych Agencji;
5) opiniowanie projektów aktów normatywnych przygotowanych przez inne organy administracji zgodnie z właściwością Wydziału;
6) przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa pracy;
7) prowadzenie rejestru spraw sądowych, w których stroną jest Prezes lub Agencja;
8) przygotowywanie i ewidencja upoważnień, o których mowa w § 10 ust. 3 i § 11 ust. 5;
9) udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązującego prawa zgodnie z właściwością Wydziału;
10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Departamentu Prawnego.
§  28. 
1.  Gabinet Prezesa zapewnia obsługę Prezesa i Wiceprezesa.
2.  Gabinet Prezesa koordynuje działania Agencji w dziedzinie współpracy z innymi organami i instytucjami oraz współpracy międzynarodowej, a także odpowiada za realizację zadań Prezesa w zakresie komunikacji społecznej oraz za planowanie strategiczne działań Agencji w perspektywie długoterminowej.
3.  Do zakresu działania Gabinetu Prezesa należy realizacja zadań Prezesa w zakresie komunikacji społecznej oraz zadań w zakresie kultury bezpieczeństwa, a w szczególności:
1) obsługa medialna Agencji;
2) redakcja projektów informacji, komunikatów i raportów, o których mowa w § 23 ust. 3 pkt 7;
3) przekazywanie ludności, która w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mogłaby otrzymać dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla ogółu ludności informacji o możliwych do zastosowania środkach ochrony zdrowia oraz o działaniach, jakie powinna podjąć w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;
4) prowadzenie i rozwijanie serwisu internetowego Agencji;
5) koordynacja udostępniania informacji publicznej, w tym redagowanie i administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Agencji;
6) zarządzanie projektami informacyjnymi z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
7) koordynacja udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wnioski, skargi, interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych, posłów i senatorów;
8) koordynacja załatwiania spraw skarg i wniosków;
9) zapewnienie obsługi rzecznika prasowego Agencji;
10) obsługa patronatów udzielanych przez Prezesa;
11) inicjowanie i koordynacja działań na rzecz kultury bezpieczeństwa.
4.  Do zakresu działania Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Strategii należy w szczególności:
1) koordynacja współpracy Agencji z organami administracji;
2) koordynacja prac nad dokumentami opracowywanymi przez lub na polecenie Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub ministrów lub wynikającymi z wykazu prac Rady Ministrów - z wyłączeniem koordynacji prac legislacyjnych;
3) wypełnianie obowiązków wynikających z wykonywania nadzoru nad Prezesem Agencji przez Ministra Środowiska, w szczególności sporządzanie planu działalności oraz sprawozdań z działalności;
4) koordynacja działań związanych z okresową oceną funkcjonowania dozoru jądrowego;
5) obsługa członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz innych strukturach międzynarodowych, w których Prezes Agencji reprezentuje Rzeczpospolitą Polską;
6) planowanie i koordynacja realizacji programów współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym:
a) zarządzanie programem współpracy bilateralnej Agencji,
b) koordynacja udziału Agencji w pracach ciał eksperckich Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i innych struktur międzynarodowych,
c) koordynacja wypełniania obowiązków Agencji związanych z przyjmowaniem międzynarodowych misji przeglądu dozoru jądrowego,
d) koordynacja udziału Agencji w programie współpracy technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;
7) koordynacja uczestnictwa Agencji w tworzeniu projektów wielostronnych międzynarodowych i unijnych instrumentów normatywnych oraz zaleceń, w tym przygotowywanie projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Agencji;
8) prowadzenie spraw związanych ze składkami członkowskimi Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;
9) wykonywanie zadań związanych z notyfikacją aktów prawnych;
10) koordynacja procesu przygotowania, zawierania i wykonywania umów międzynarodowych i innych dokumentów dotyczących współpracy międzynarodowej, a także prowadzenie procedur związania nimi;
11) planowanie strategiczne działań Agencji w perspektywie długoterminowej, w tym opracowywanie zintegrowanego planu działań, monitorowanie i koordynacja sprawozdawania z realizacji planów, programów i innych dokumentów strategicznych;
12) zapewnianie sporządzania tłumaczeń dokumentów w Agencji;
13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierującego Gabinetem Prezesa.
5.  Prezes Agencji wyznacza rzecznika prasowego Agencji.
§  29. 
1.  Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiada za realizację zadań Prezesa w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2.  Do zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego oraz systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
2) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
4) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Agencji, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
5) prowadzenie:
a) szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
b) zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
c) wykazu osób zatrudnionych w Agencji albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
6) przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
7) zawiadamianie Prezesa o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych w Agencji i podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków;
8) zawiadamianie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej;
9) nadzorowanie pracy wyodrębnionej organizacyjnie kancelarii tajnej.