Dz.Urz.CBA.2018.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Departamentowi Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", nadaje się regulamin organizacyjny określający jego:
1) strukturę organizacyjną;
2) organizację kierowania i funkcje;
3) zadania komórek organizacyjnych.
§  2.  Departament Ochrony, zwany dalej "Departamentem", realizuje w szczególności zadania:
1) Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;
2) Pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych osobowych;
3) Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
§  3.  W skład Departamentu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Bezpieczeństwa Osobowego i Kontroli, zwany również Wydziałem I;
2) Wydział Profilaktyki i Ochrony Fizycznej, zwany również Wydziałem II, składający się z:
a) Sekcji do Spraw Radiologii i Obronności, zwanej również Sekcją I,
b) Sekcji Profilaktyki i Szkolenia, zwanej również Sekcją II,
c) Sekcji Pirotechniki i Monitoringu Wizyjnego, zwanej również Sekcją III,
d) Sekcji Ochrony Bezpośredniej, zwanej również Sekcją IV,
e) Sekcji Ochrony Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu, zwanej również Sekcją V;
3) Wydział Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Technicznej, zwany również Wydziałem III, w którego skład wchodzi Sekcja Sprawdzeń Antypodsłuchowych.
4) Sekcja Kancelaryjno-Administracyjna.
§  4. 
1.  Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy zastępców dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3. W szczególności dokonuje on podziału pracy i nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań oraz ocenia pracę podległych funkcjonariuszy.
2.  W przypadku nieobecności dyrektora Departamentu oraz jego zastępców zastępuje ich osoba wyznaczona przez dyrektora Departamentu lub jego zastępcę.
§  5. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3, kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową realizację zadań.
2.  W czasie nieobecności kierownika komórki jego zadania wykonuje zastępca kierownika komórki lub funkcjonariusz wskazany przez dyrektora Departamentu lub jego zastępcę.
§  6.  Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa Osobowego i Kontroli należy:
1) prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających wobec kandydatów na funkcjonariuszy i pracowników CBA;
2) prowadzenie zwykłych, poszerzonych i kontrolnych postępowań sprawdzających wobec funkcjonariuszy i pracowników CBA;
3) realizacja sprawdzeń dla podmiotów zewnętrznych prowadzących czynności wynikające z art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.);
4) kontrola ochrony informacji niejawnych;
5) kontrola ochrony danych osobowych;
6) realizacja czynności wyjaśniających związanych z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub danych osobowych;
7) opracowywanie zaleceń w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
8) przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
9) opiniowanie i doradztwo w zakresie zadań wydziału;
10) pomoc w przygotowywaniu wewnętrznych regulacji prawnych zgodnie z właściwością wydziału.
§  7.  Do zadań Wydziału Profilaktyki i Ochrony Fizycznej należy:
1) w zakresie Sekcji do Spraw Radiologii i Obronności:
a) zabezpieczenie radiologiczne obiektów znajdujących się w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 9, zwanych dalej "Centralą" oraz koordynacja działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych CBA, a także prowadzenie dokumentacji zasad ochrony radiologicznej w CBA,
b) prowadzenie szkoleń z zasad ochrony radiologicznej i technik wykonywania ekspozycji RTG,
c) kontrola środowiska pracy funkcjonariuszy wyznaczonych do wykonywania czynności z użyciem urządzeń rentgenowskich,
d) ochrona obiektu stanowiącego siedzibę kierownictwa CBA oraz koordynacja działań ochronnych innych obiektów CBA,
e) realizacja zadań dotyczących obronności, tworzenie i aktualizacja planów obronnych oraz nadzorowanie stałego dyżuru w CBA,
f) wspieranie pozostałych sekcji wydziału w ich zadaniach;
2) w zakresie Sekcji Profilaktyki i Szkolenia:
a) analiza bezpieczeństwa obiektów planowanych do wykorzystania przez CBA, a także weryfikacja pod kątem bezpieczeństwa osób oraz podmiotów wykonujących prace bądź świadczących usługi na rzecz CBA,
b) rozpoznawanie zagrożeń wobec funkcjonariuszy i pracowników poza obiektami CBA, określonych w przypadkach odrębnych, w tym analiza wniosków funkcjonariuszy CBA o zgodę na wyjazdy zagraniczne,
c) analiza bezpieczeństwa, ocena ryzyka zagrożeń dla obiektów oraz weryfikacja poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników CBA,
d) koordynacja i organizacja szkoleń z zakresu taktyki i techniki interwencji, samoobrony, radiologii, obronności, rozpoznania minersko-pirotechnicznego, taktyki i techniki antyterrorystycznej, ochrony bezpośredniej, wyszkolenia fizycznego oraz technik strzeleckich,
e) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi CBA, a także innymi służbami w zakresie realizacji działań profilaktycznych oraz szkoleń,
f) wspieranie pozostałych sekcji wydziału w zakresie wykonywanych przez nie zadań;
3) w zakresie Sekcji Pirotechniki i Monitoringu Wizyjnego:
a) zabezpieczenie pirotechniczne obiektów Centrali,
b) zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Centrali oraz osób w nich przebywających,
c) realizacja szkoleń z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego,
d) organizacja zintegrowanego stanowiska monitoringu wizyjnego,
e) wspieranie pozostałych sekcji wydziału w zakresie wykonywanych przez nie zadań;
4) w zakresie Sekcji Ochrony Bezpośredniej:
a) ochrona bezpośrednia kierownictwa CBA w trakcie pełnienia obowiązków służbowych,
b) ochrona bezpośrednia osób,
c) prowadzenie szkoleń z zakresu konwojowania, technik strzeleckich, taktyki i techniki antyterrorystycznej oraz ochrony bezpośredniej,
d) realizacja zadań konwojowo-ochronnych,
e) zabezpieczenie pirotechniczne w zakresie ochrony bezpośredniej osób,
f) wspieranie pozostałych sekcji wydziału w zakresie wykonywanych przez nie zadań;
5) w zakresie Sekcji Ochrony Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu:
a) zapewnienie bezpieczeństwa Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu, zwanego dalej "OSK CBA Lucień" oraz osób w nim przebywających,
b) wsparcie i nadzór nad organizacją i ochroną wydarzeń, spotkań i konferencji w OSK CBA Lucień,
c) nadzór nad kursami w OSK CBA Lucień w zakresie utrzymania porządku i dyscypliny,
d) realizacja szkoleń z zakresu taktyki i techniki interwencji, samoobrony, wyszkolenia fizycznego i strzeleckiego,
e) wspieranie pozostałych sekcji wydziału w zakresie wykonywanych przez nie zadań.
§  8. 
1.  Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Technicznej należy:
1) realizacja zadań inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego w systemach przetwarzających informacje niejawne w obiektach Centrali, w szczególności dotyczących akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego;
2) nadzór nad realizacją zadań inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego w systemach przetwarzających informacje niejawne w Delegaturach CBA;
3) nadzór nad systemami teleinformatycznymi przetwarzającymi informacje niejawne w Centrali w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego;
4) opracowywanie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych;
5) udział w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni w CBA, w szczególności realizacja zadań zespołu CSIRT-CBA;
6) obsługa i administracja elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Centrali oraz nadzór nad realizacją tych zadań w Delegaturach CBA;
7) uzgadnianie zabezpieczeń obiektów CBA oraz opracowywanie planów ochrony informacji niejawnych dla obiektów ochranianych przez funkcjonariuszy Departamentu oraz uzgadnianie tych planów dla pozostałych obiektów CBA;
8) opiniowanie i doradztwo w zakresie zadań Wydziału oraz pomoc w przygotowywaniu wewnętrznych regulacji prawnych zgodnie z właściwością Wydziału.
2.  Do zadań Sekcji Sprawdzeń Antypodsłuchowych należy:
1) przeprowadzanie sprawdzeń antypodsłuchowych obiektów i pojazdów CBA;
2) zabezpieczenie antypodsłuchowe wybranych konferencji i szkoleń CBA, a także wybranych odpraw i wyjazdów służbowych kierownictwa CBA;
3) doradztwo w zakresie zabezpieczeń obiektów CBA;
4) realizacja szkoleń z zakresu profilaktyki antypodsłuchowej.
§  9. 
1.  Do zadań Sekcji Kancelaryjno-Administracyjnej należy:
1) prowadzenie kancelarii tajnej CBA;
2) prowadzenie kancelarii tajnej międzynarodowej;
3) nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w CBA;
4) prowadzenie obsługi dokumentów jawnych i zarządzanie sekretariatem Departamentu;
5) bieżący nadzór nad obiegiem dokumentów w Departamencie;
6) prowadzenie Archiwum Postępowań Sprawdzających;
7) koordynacja przygotowywania oraz opiniowania wewnętrznych regulacji prawnych i umów zgodnie z właściwością Departamentu;
8) obsługa kadrowa, finansowa i logistyczna Departamentu;
9) koordynacja zadań szkoleniowych w Departamencie oraz współudział w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;
10) koordynacja innych zadań wynikających z właściwości Departamentu.
2.  Kierownik Sekcji Kancelaryjno-Administracyjnej realizuje zadania kierownika kancelarii tajnej i kierownika kancelarii tajnej międzynarodowej określone w odrębnych przepisach.
§  10.  Traci moc zarządzenie nr 10/16 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA z 2016 r. poz. 10).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.