Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2019.15

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach, zwanej dalej "Delegaturą", nadaje się regulamin organizacyjny określający jej:
1) właściwość terytorialną;
2) strukturę organizacyjną;
3) organizację kierowania i funkcje;
4) zadania komórek organizacyjnych.
§  2.  Właściwość miejscowa Delegatury obejmuje obszar województwa śląskiego.
§  3.  W skład Delegatury wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział I Operacyjno - Sledczy, zwany dalej "Wydziałem I";
2) Wydział II Operacyjno - Sledczy, zwany dalej "Wydziałem II";
3) Wydział III Postępowań Kontrolnych, zwany dalej "Wydziałem III";
4) Wydział IV Analiz, zwany dalej "Wydziałem IV", w którym wyodrębnia się:
a) Zespół Analiz Kryminalnych,
b) Zespół Analiz Strategicznych,
c) Zespół Informatyki Kryminalistycznej;
5) Wydział V Wsparcia, zwany dalej "Wydziałem V", w którym wyodrębnia się:
a) Zespół Kancelaryjno-Biurowy,
b) Zespół Teleinformatyczny,
c) Zespół Konwojowo-Ochronny,
d) Zespół Zabezpieczenia Logistycznego.
§  4. 
1.  Dyrektor Delegatury kieruje Delegaturą przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, w szczególności:
1) reprezentuje ją w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA" oraz organami i podmiotami zewnętrznymi;
2) dokonuje podziału pracy;
3) określa organizację służby i pracy;
4) nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań;
5) ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.
2.  W przypadku nieobecności dyrektora, zastępują go naczelnicy wydziałów, o których mowa w § 3, stosownie do obecności i wskazanej w tym przepisie kolejności.
3.  W przypadku jednoczesnej nieobecności osób, o których mowa ust. 2, dyrektora Delegatury zastępuje wyznaczony przez niego funkcjonariusz.
§  5. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową realizację ich zadań.
2.  W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje zastępca albo funkcjonariusz wyznaczony przez dyrektora Delegatury.
§  6. 
1.  W zakresie kompetencji Wydziałów Operacyjno - Sledczych:
1) do podstawowych zadań Wydziału I i Wydziału II należy:
a) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i analityczno- informacyjnych w celu rozpoznawania i wykrywania przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą" oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców,
b) prowadzenie postępowań przygotowawczych lub zleconych czynności procesowych,
c) prowadzenie czynności analityczno - informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa,
d) wykonywanie czynności na polecenie sądu lub prokuratora,
e) prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji operacyjnej i śledczej z zakresu działania Wydziału oraz dokonywanie rejestracji określonych przepisami odrębnymi;
f) przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań oraz analiz zagrożeń i tematycznych;
g) prowadzenie rejestrów, wykazów i ewidencji,
h) inicjowanie prac legislacyjnych, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, wytycznych i instrukcji;
i) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi CBA,
j) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
2) do zadań Wydziału I należy także prowadzenie oddziału kancelarii tajnej;
3) do zadań Wydziału II należy także prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych.
2.  Do zadań Wydziału III należy:
1) podejmowanie działań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-5 ustawy;
2) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania przepisów dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne;
3) ujawnianie, w drodze czynności kontrolnych i analityczno-informacyjnych, przestępstw określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz wnioskowanie o wszczęcie i powierzenie postępowania przygotowawczego, jeżeli sprawa stanowi wynik ustaleń dokonanych w toku działań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;
5) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji kontrolnej i analitycznej oraz ewidencji;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Delegatury oraz innymi jednostkami organizacyjnymi CBA;
7) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
3.  W zakresie kompetencji Wydziału IV:
1) do zadań zespołów analitycznych należy:
a) wykonywanie analiz kryminalnych,
b) prowadzenie, w zakresie działania Delegatury, działalności analitycznej,
c) ocena materiałów pozyskiwanych w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i kontrolnych pod kątem możliwości ich wykorzystania do działalności analitycznej CBA,
d) tworzenie i rozwijanie analitycznych baz danych dotyczących zagadnień należących do właściwości Delegatury,
e) wykonywanie na potrzeby Delegatury zadań dotyczących przetwarzania informacji w niejawnych wewnętrznych zbiorach danych CBA;
2) do zadań Zespołu Informatyki Kryminalistycznej należy:
a) opracowywanie informatyczne i procesowe materiału dowodowego zabezpieczonego podczas realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych,
b) prowadzenie analiz cyfrowych nośników danych oraz wykonywanie innych czynności z zakresu informatyki śledczej zleconych przez komórki organizacyjne Delegatury,
c) udział w czynnościach dochodzeniowo-śledczych w zakresie zabezpieczania danych cyfrowych w ramach działań prowadzonych przez komórki organizacyjne Delegatury lub w ramach pomocy prawnej;
d) wspieranie informatyczne procesów analitycznych,
e) wdrażanie i rozwój informatycznych narzędzi analitycznych.
5.  W zakresie kompetencji Wydziału V:
1) do zadań Zespołu Kancelaryjno-Biurowego należy:
a) obsługa kancelaryjna dyrektora Delegatury oraz kierowników komórek organizacyjnych,
b) obsługa kasowa i finansowo-księgowa Delegatury,
c) prowadzenie dzienników korespondencyjnych, książek doręczeń przesyłek miejscowych, rejestrów, a także dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy i pracowników Delegatury,
d) sporządzanie planów urlopów oraz listy obecności funkcjonariuszy i pracowników Delegatury,
e) przygotowywanie planów zamówień publicznych oraz budżetu Delegatury,
f) prowadzenie składnicy akt znajdującej się w Delegaturze;
2) do zadań Zespołu Teleinformatycznego należy:
a) dokonywanie ustaleń, o których mowa w art. 18 i 18 b ustawy,
b) administrowanie lokalną infrastrukturą teleinformatyczną i zapewnienie jej bezpieczeństwa,
c) wykonywanie czynności lokalnego administratora systemów teleinformatycznych,
d) wykonywanie czynności inspekcyjnych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
e) wsparcie techniczne w zakresie systemów i sprzętu teleinformatycznego dla użytkowników końcowych,
f) budowa, wdrażanie i administrowanie, we współpracy z Biurem Teleinformatyki CBA, informatycznych baz danych na potrzeby Delegatury;
3) do zadań Zespołu Konwojowo-Ochronnego należy:
a) zapewnienie ochrony informacji, urządzeń, obszarów i obiektów,
b) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w granicach chronionych obszarów i obiektów,
c) prowadzenie depozytu uzbrojenia,
d) wykonywanie czynności konwojowo-ochronnych,
e) organizacja i prowadzenie dla funkcjonariuszy szkoleń strzeleckich;
4) do zadań Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego należy:
a) nadzór nad prawidłowym użytkowaniem i utrzymaniem pojazdów służbowych oraz bezgotówkową likwidacją szkód komunikacyjnych,
b) zapewnienie bieżącej konserwacji urządzeń i pomieszczeń obiektów Delegatury,
c) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników Delegatury,
d) przygotowanie i realizacja zapotrzebowań na materiały i usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem Delegatury;
5) znajduje się także wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych oraz dokonywanie, w drodze czynności analityczno-informacyjnych lub operacyjno-rozpoznawczych, ustaleń służących realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy.
§  7.  Traci moc zarządzenie nr 19/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach (Dz. Urz. CBA poz. 19).
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.