Dz.Urz.MIniR.2018.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji, zwany dalej "Zespołem", w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji, zwanym dalej "Konkursem o Nagrodę Ministra".
2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu,
2) Wiceprzewodniczący Zespołu,
3) Członkowie Zespołu, w liczbie od 8 do 12 osób,
4) Sekretarz Zespołu

- powoływani przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, zwanego dalej "Ministrem".

3.  Członkami Zespołu mogą być osoby nie będące pracownikami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
4.  Do członków zespołu nie będących pracownikami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju stosuje się wewnętrzne przepisy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące ochrony danych osobowych.
§  2.  Zespół działa na podstawie Regulaminu Pracy Zespołu, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia oraz Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§  3.  Obsługę Zespołu zapewnia Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zwany dalej "DAB".
§  4. 
1.  Członkostwo w Zespole oraz udział w jego pracach są nieodpłatne.
2.  W przypadku, gdy posiedzenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Zespołu osobom wchodzącym w skład Zespołu, które brały udział w posiedzeniu, przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej:
1) środkiem komunikacji zbiorowej na podstawie dołączonych biletów, przy czym w przypadku podróży transportem kolejowym - w wysokości ceny biletu drugiej klasy;
2) samochodem - na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora DAB albo osobę przez niego upoważnioną w oparciu o stawkę określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 1462 oraz z 2011 r. poz. 308).
3.  Zwrot kosztów podróży jest rozliczany w ramach środków ujętych w planie finansowym DAB.
§  5.  Wykonywanie zadań związanych z obsługą Zespołu Minister może powierzyć Głównemu Geodecie Kraju w drodze porozumienia.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU

§  1.  Do zadań Zespołu należy ocena prac dyplomowych, rozpraw doktorskich

i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra.

§  2. 
1.  Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach i podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2.  Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
§  3. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie pracami Zespołu;
2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4) przedstawienie Ministrowi protokołu zawierającego wyniki prac Zespołu oraz rekomendacji w zakresie przyznania nagród, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu Nagród;
5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania Zespołu;
8) powoływanie, w razie potrzeby, podzespołów problemowych spośród członków Zespołu.
2.  Przewodniczący Zespołu w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku przedstawia Ministrowi, w formie protokołu, wyniki prac Zespołu oraz rekomendacje wraz z uzasadnieniem w zakresie przyznania nagród.
§  4.  Do zadań Wiceprzewodniczącego Zespołu należy:
1) dokonanie kwalifikacji wniosków oraz przygotowanie merytorycznego uzasadnienia proponowanych do nagrodzenia prac lub innowacyjnych rozwiązań;
2) kierowanie pracami Zespołu, w tym zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie im, w przypadku nieobecności Przewodniczącego.
§  5.  Formalne sprawdzenie wniosków oraz zgłoszonych prac i innowacyjnych rozwiązań należy do zadań Sekretarza Zespołu.
§  6.  Oceny, o której mowa w § 1, Zespół dokonuje na podstawie wniosków złożonych w trybie określonym w regulaminie Konkursu o Nagrodę Ministra w trzech etapach:
1) etap I - ocena formalna zgłoszonych wniosków, prac i innowacyjnych rozwiązań przez Sekretarza Zespołu;
2) etap II - ocena merytoryczna zgłoszonych prac i innowacyjnych rozwiązań przez Wiceprzewodniczącego Zespołu;
3) etap III - ostateczna ocena zgłoszonych prac i innowacyjnych rozwiązań oraz opracowanie rekomendacji dla Ministra w zakresie proponowanych do nagrodzenia prac i innowacyjnych rozwiązań, dokonywane przez Zespół.
2.  Prace i innowacyjne rozwiązania zgłoszone do nagrody oceniane są według następujących kryteriów:
1) prace dyplomowe:
a) twórcze wartości opracowania,
b) stopień trudności pracy,
c) oryginalność i nowoczesność rozwiązania,
d) jasność sformułowania celu pracy, sposób jego osiągnięcia oraz prawidłowość wniosków i formy prezentacji,
e) walory praktyczne pracy;
2) rozprawy doktorskie i habilitacyjne:
a) wartość naukowa opracowania (aktualność tematu),
b) oryginalność metod i rozwiązań,
c) stopień trudności prac (teoretycznych i doświadczalnych),
d) znaczenie wyników prac dla nauki, techniki i konkretne wyniki dla praktyki gospodarczej;
3) krajowe publikacje:
a) wartości twórcze albo dokumentacyjne, wnoszące istotny wkład do nauki lub techniki (aktualność i oryginalność publikacji popularyzatorskiej),
b) wybór i sposób przedstawienia tematu, ułatwiający wprowadzenie do praktyki lub do nauczania,
c) zalety redakcyjne, edytorskie, językowe i inne, uzasadniające nagrodzenie publikacji;
4) innowacyjne rozwiązania:
a) oryginalność, pomysłowość i twórcze wartości rozwiązania,
b) użyteczność,
c) znaczenie wyników rozwiązania dla rozwoju polskiej nauki i techniki,
d) możliwość uniwersalnej implementacji rozwiązania.
3.  Decyzję w sprawie przyznania lub nieprzyznania nagród podejmuje Minister, na podstawie protokołu i rekomendacji, o których mowa w § 3 ust. 2.
4.  Od decyzji Ministra, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje odwołanie.
§  7.  Przewodniczący Zespołu decyduje o wyłączeniu z prac Zespołu w danym roku Członka Zespołu, który jest autorem lub współautorem pracy lub innowacyjnego rozwiązania zgłoszonych do nagród w tym roku albo z innych względów występują przesłanki powodujące brak jego bezstronności. Wyłączenie z prac Zespołu następuje w zakresie kategorii, w której przedmiotowa praca została zgłoszona.
§  8.  W ramach edycji Konkursu o Nagrodę Ministra w 2018 r. Przewodniczący Zespołu przedstawi, w formie protokołu, wyniki prac Zespołu oraz rekomendacje wraz z uzasadnieniem w zakresie przyznania nagród w terminie do dnia 22 kwietnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Regulamin określa procedurę przyznawania nagród w Konkursie o Nagrodę Ministra.
2.  Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad:
1) prace inżynierskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek;
2) prace magisterskie - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek;
3) rozprawy doktorskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek;
4) rozprawy habilitacyjne - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki oraz dyplomu honorowego;
5) krajowe publikacje - maksymalnie 1 nagroda w formie dyplomu honorowego;
6) innowacyjne rozwiązania - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia w formie dyplomów honorowych.
3.  Jeżeli w danym roku liczba przyznanych w określonej kategorii nagród jest mniejsza niż ustalona w ust. 2, Minister, na wniosek Zespołu, może przyznać większą liczbę nagród w innej kategorii.
4.  Nagrody są finansowane ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział  2

Uczestnictwo w Konkursie

§  2. 
1.  Do Konkursu o Nagrodę Ministra mogą być zgłaszane:
1) prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
2) publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
3) innowacyjne rozwiązania - wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.
2.  W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce obronili prace lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.
3.  Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 3, do Ministra, za pośrednictwem DAB - według wzoru, w zależności od kategorii, stanowiącego załączniki nr 1, nr 2, nr 3 lub nr 4 do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra.
4.  Wniosek, o którym mowa w § 3, w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 5 zarządzenia, składa się do Ministra za pośrednictwem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
5.  Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:
1) za prace dyplomowe - rady wydziałów uczelni, rady naukowe uczelni lub jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
2) za rozprawy doktorskie - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
3) za rozprawy habilitacyjne - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
4) za publikacje krajowe - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;
5) za innowacyjne rozwiązania - twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania.
§  3.  Do wniosku o przystąpienie do Konkursu o Nagrodę Ministra dołącza się:
1) w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe:
a) recenzję pracy wystawianą przez dziekana, recenzenta pracy lub promotora pracy,
b) egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
c) egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;
2) w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne:
a) opinię jednostki zatrudniającej autora pracy lub wnioskującej,
b) minimum dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tą samą dziedzinę,
c) prawomocną uchwałę rady wydziału albo rady naukowej właściwej jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego,
d) egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;
3) w przypadku publikacji:
a) minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
b) egzemplarz publikacji w wersji papierowej i elektronicznej.
4) w przypadku innowacyjnych rozwiązań:
a) opis innowacyjnego rozwiązania, wskazujący na oryginalność, pomysłowość i twórcze wartości rozwiązania oraz jego użyteczność, znaczenie dla rozwoju polskiej nauki i techniki, jak i możliwość uniwersalnej implementacji rozwiązania,
b) oświadczenie potwierdzające wdrożenie i funkcjonowanie na rynku rozwiązania w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody,
c) co najmniej jedną opinię/referencję użytkownika dotyczącą użytkowania innowacyjnego rozwiązania.

Rozdział  3

Wręczenie nagród

§  4. 
1.  Laureaci Konkursu o Nagrodę Ministra zostaną powiadomieni listownie o wynikach oraz o terminie i miejscu uroczystości wręczenia Nagród Ministra.
2.  Informacja o wynikach oraz o uroczystości wręczenia Nagród Ministra będzie również dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział  4

Procedura zgłoszeń

§  5. 
1.  Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 3, należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Konkurs o Nagrodę Ministra - wybitne osiągnięcia naukowe i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji"

lub

w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,

Warszawa 00-926.

2.  Wniosek, o którym mowa w § 3, w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa § 5 zarządzenia, należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku na adres:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Wspólna 2

00-926 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Konkurs o Nagrodę Ministra - wybitne osiągnięcia naukowe

i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji"

lub

w Kancelarii Głównej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, Warszawa 00-926.

§  6. 
1.  Wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane, przy czym decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju lub w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 5 zarządzenia, data wpływu wniosku do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2.  Prace zgłoszone do Konkursu o Nagrodę Ministra, które nie uzyskały Nagrody Ministra, po zakończeniu prac Zespołu i ogłoszeniu wyników Konkursu o Nagrodę Ministra zostaną zwrócone wnioskodawcom - na wskazany we wniosku adres, a w przypadku braku wskazania adresu, prace te mogą zostać zniszczone.
3.  Minister zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.
4.  Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra publikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
§  7.  W ramach edycji Konkursu o Nagrodę Ministra w 2018 r. wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 3, należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr  1

Wniosek o przystąpienie do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w odniesieniu do pracy dyplomowej

Załącznik Nr  2

Wniosek o przystąpienie do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w odniesieniu do rozpraw doktorskich i habilitacyjnych

Załącznik Nr  3

Wniosek o przystąpienie do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w odniesieniu do publikacji

Załącznik Nr  4

Wniosek o przystąpienie do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w odniesieniu do innowacyjnych rozwiązań

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).