Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.198

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 30/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i § 5 ust. 2 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 121, poz. 813), upoważniam
Pana Andrzeja WASILEWSKIEGO

DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

do:

1) kierowania na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą żołnierzy zawodowych od stopnia generała brygady (kontradmirała) do stopnia generała broni (admirała floty) włącznie - z wyjątkiem żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
2) podpisywania umów określających warunki skierowania na koszt wojska na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą od stopnia generała brygady (kontradmirała) do stopnia generała broni (admirała floty) włącznie - z wyjątkiem żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem Dyrektor Departamentu Kadr podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.