Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.126

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 15 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)), w związku z art. 278 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)), upoważniam
Panią Jolantę WASIAK

DYREKTORA BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

do wyrażania zgody na prowadzenie w jednostkach sektora finansów publicznych, w dziale administracji rządowej - obrona narodowa, audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w tych jednostkach.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, z. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, oz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.