Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.27

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lutego 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne (Dz. U. poz. 415), upoważniam
Panią mgr Annę FRAJMUT-BĘDKOWSKĄ

SPECJALISTĘ Z INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

do przekazywania danych do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne i współpracy z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawach związanych z uzupełnianiem i modyfikacją danych wpisanych do rejestru.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Pani mgr Anna FRAJMUT-BĘDKOWSKA podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" i uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.