Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSP.2012.17

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2012 r.

AKT NOTARIALNY

Kancelaria Notarialna

Paweł Błaszczak

Robert Błaszczak Rafał Gąsiewski

Notariusze Spółka Cywilna WYPIS

00-238 Warszawa, ul. Długa 31

tel/fax: 22 635-49-02

e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

Repertorium A Nr 19952/2012

Dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (20.12.2012) przede mną Robertem Błaszczakiem Notariuszem w Warszawie z Kancelarii przy ulicy Długiej 31, przybyłym do siedziby Ministerstwa Skarbu Państwa przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie, stawił się:-------------------------------------------------------------------------------

Mikołaj Budzanowski, zamieszkały: 30-117 Kraków, ul. Prusa 37 m.4, legitymujący się dowodem osobistym ADN 369716, PESEL: 71111100772 - Minister Skarbu Państwa, działający na podstawie aktu powołania z dnia 18 listopada 2011 roku wydanego przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- reprezentujący Skarb Państwa na podstawie art. 2 ustawy z dnia 08 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zmianami).---------------------------------------------------------------------------------

Tożsamość Stawającego Notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanego dowodu osobistego, przy czym Stawający podaje adres do korespondencji w sprawach związanych z realizacją zakresu pełnomocnictwa objętego niniejszym aktem - Ministerstwo Skarbu Państwa, ulica Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.------------------------------------------

PEŁNOMOCNICTWO

§  1. Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493 ze zmianami) oraz na podstawie § 1 ust. 17 Zarządzenia Nr 63 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu zmienionego Zarządzeniem Nr 68 z dnia 17 grudnia 2012 r. - Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski udziela pełnomocnictwa: -----------------------------------------------------

Urszuli Pasławskiej,

PESEL: 77012814561

Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

i upoważnia Ją do:

1. nadzorowania i wykonywania praw z akcji na Walnych Zgromadzeniach i praw z udziałów na Zgromadzeniach Wspólników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, obejmujących swym zakresem następujące branże, sektory gospodarki i podmioty:--
1) bankowość; --------------------------------------------------------------------------
2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego; ----------------------------------------
3) energetyka, z wyłączeniem Elektrownia Chorzów S.A------------------------------
4) zarządzanie nieruchomościami;----------------------------------------------------
5) spółki, w których udział w kapitale zakładowym nie przekracza 25 %: -----------
- PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.-----------------------------
- PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.--------------------------
- ELEKTRIM- MEGADEX S.A.-------------------------------------------
- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.-------------------------------------
- INTRACO S.A.-----------------------------------------------------------
- Warszawski Holding Nieruchomości S.A.----------------------------------
- DALMOR S.A.------------------------------------------------------------
- "BUDEXPO" sp. z o.o.----------------------------------------------------
- EHN S.A.-----------------------------------------------------------------
6) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A;---------------------------------------------
7) KGHM Polska Miedź S.A.--------------------------------------------------------
2. dokonywania komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych w nadzorowanych branżach. ----------------------------------------
3. nadzorowania procesów prywatyzacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz koordynowania współpracy z firmami doradczymi i inwestorami.---------------------------------------------
4. koordynowania współpracy z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.---------------------------------------------------------------------------
5. nadzorowania wybranych projektów prywatyzacyjnych wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa.-------------------------------------------------------------------------
6. koordynowania w Ministerstwie prac związanych z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej. -----------------------------------------------------------------------------------------------
7. koordynowania w Ministerstwie prac związanych z polityką dywidendową Skarbu Państwa. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. podejmowania, w zakresie swojej właściwości, decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pełnomocnictwo upoważnia również Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie, o którym mowa w ust. 1, przy czym wykonywanie czynności objętych pełnomocnictwem udzielonym pracownikowi powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami zaakceptowanymi przez mocodawcę. ------------------------

§  2. Pełnomocnictwo obowiązuje w dniach 31 grudnia 2012 r.- 4 stycznia 2013 r. ----
§  3. Koszty tego aktu ponosi Ministerstwo Skarbu Państwa. ------------------
§  4. Wypisy tego aktu należy wydawać Ministerstwu Skarbu Państwa i pełnomocnikowi w dowolnej ilości. ---------------------------------------------------------------

Opłaty wynoszą: ---------------------------------------------------------------------------------

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §8 pkt 8) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) --------------------------- 1 zł,

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) -------------------------------0,23 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 19956/2012

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

1) Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ---------------------------------------- 0,10 zł

2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----------------------------------------------------0,02 zł

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 roku.