Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.418

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 listopada 2012 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 51/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 listopada 2012 r.

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)), w związku z art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i pkt 1 ppkt 8 decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 8), upoważniam
Pana gen. dyw. Leszka SURAWSKIEGO -

Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego - P3

do pełnienia funkcji organizatora niżej wymienionych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do zabezpieczenia bieżącej działalności Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 w zakresie:

1) przetwarzania informacji do klauzuli "ściśle tajne":
a) ZPO_KE_01,
b) ZPO_OPUSZ_ŚT;
2) przetwarzania informacji do klauzuli "tajne":
a) ZPO OGBiM,
b) ZPO_OPUSZ_T;
3) przetwarzania informacji do klauzuli "poufne" w OOMiPOK HYDRA.

W ramach niniejszego upoważnienia Szef Zarządu Planowania Operacyjnego P3 jest uprawniony do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 2 szczegółowego wykazu zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, stanowiącego załącznik do decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem Szef Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.