Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.406

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 października 2012 r.

OGŁOSZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 października 2012 r.

W związku z zakończonymi, prawomocnymi orzeczeniami, postępowaniami w sprawie o ochronę dóbr osobistych osób, których nazwiska znalazły się w Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1 - 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. "Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego" oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", stanowiącym załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 11, poz. 110) - ogłaszam:
1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 października 2008 r. (sygn. akt II C 55/08) - w sprawie z powództwa Pana Jana SIEŃKO (uprawomocnił się w dniu 15 maja 2009 r.):

Zobowiązuje Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej do złożenia i opublikowania na swój koszt w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na drugiej stronie "Rzeczpospolitej" oświadczenia, nie mniejszego niż 1/20 strony o następującej treści:

"Minister Obrony Narodowej działając w imieniu Skarbu Państwa przeprasza Jana Sieńko za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez zamieszczenie w Raporcie Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej opublikowanym w Monitorze Polskim nr 11 z dnia 16.02.2007 roku nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji naruszających jego dobre imię, przez stwierdzenie na stronach 83-84 raportu iż był on współorganizatorem transakcji zakupu przez rosyjską firmę Machinoexport przedsiębiorstwa ZNTK w Jeleniej Górze oraz cystern kolejowych w ilości około 6 tys. sztuk tytułem czego miał otrzymać prowizję w wysokości 5% wartości kontraktu. "

Zobowiązuje Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej aby zapłacił Fundacji Pomocy Rodzinom i Dzieciom Chorym na Mukowiscydozę "Matio" z siedzibą w Krakowie ul. Celna 6 30-507 Kraków - 25.000 złotych tytułem świadczenia na cel społeczny.

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt II C 199/08) - w sprawie z powództwa Pana Marka OLIFIERCZUKA (uprawomocnił się w dniu 23 lipca 2009 r.):

Zobowiązuje Skarb Państwa - Ministra Obrony Narodowej do opublikowania w dziennikach ogólnopolskich "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita" i "Dziennik", na drugiej stronie, czcionką o rozmiarze większym niż standardowo używana, do bieżących publikacji, oświadczenia następującej treści:

"Minister Obrony Narodowej wyraża ubolewanie z powodu opublikowania w Raporcie przygotowanym przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza danych osobowych Pana ppłk dr inż. Marka Olifierczuka w sposób naruszający jego dobre imię, cześć, honor i godność oficerską oraz mogących go poniżyć w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania, potrzebnego do pełnienia funkcji zawodowych. Działalność Pana ppłk dr inż. Marka Olifierczuka nie dawała podstaw do opisania jej w Raporcie, za co Minister Obrony Narodowej przeprasza Pana ppłk dr inż. Marka Olifierczuka. Minister Obrony Narodowej. "

Zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej na rzecz powoda Marka Olifierczuka kwotę 30.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 7 kwietnia 2009 r. do dnia zapłaty.

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 2009 r. (sygn. akt II C 162/07) - w sprawie z powództwa Pana Piotra NUROWSKIEGO (uprawomocnił się w dniu 3 marca 2010 r.):

Nakazuje Ministrowi Obrony Narodowej reprezentującemu Skarb Państwa opublikowanie na własny koszt w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku na 3 stronie dziennika "Rzeczpospolita" oświadczenia zajmującego nie mniej niż 120 cm2 w ramce, treści następującej:

"Minister Obrony Narodowej działając w imieniu Skarbu Państwa oświadcza, że zamieszczone w Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza zakres obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej opublikowanym w Monitorze Polskim nr 11 z dnia 16.02.2007 r. informacje jakoby Piotr Nurowski był tajnym współpracownikiem Wojskowych Służb Informacyjnych po 1990 r. i kształtował program telewizyjny "Polsatu" zgodnie z wytycznymi WSI - nie są prawdziwe i przeprasza za naruszenie jego dobrego imienia - Minister Obrony Narodowej. ".

4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 lutego 2010 r. (sygn. akt II C 326/09) i Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r. (sygn. akt ACa 610/10) - w sprawie z powództwa Pana Macieja St. ZIĘBY (uprawomocnił się w dniu 10 listopada 2010 r.):

Nakazuje Ministrowi Obrony Narodowej reprezentującemu Skarb Państwa opublikowanie na własny koszt w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku na pierwszej stronie czasopisma "Nasz Dziennik" oświadczenia o rozmiarach 150 cm2 w ramce o treści:

"Minister Obrony Narodowej działając w imieniu Skarbu Państwa wyraża ubolewanie z powodu bezpodstawnego zamieszczenia nazwiska Pana Macieja Zięby w wykazie osób zidentyfikowanych jako współpracujących niejawnie z żołnierzami WSI w zakresie działań wykraczających poza sprawy obronności Państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczonym w Monitorze Polskim nr 11 poz. 110 opublikowanym 16 lutego 2007 r. i przeprasza za wynikłe stąd dla Pana Macieja Zięby przykrości. Minister Obrony Narodowej. ".

5. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2010 r. (sygn. akt I C 362/09) - w sprawie z powództwa Pana Piotra KUCZYŃSKIEGO (uprawomocnił się w dniu 13 stycznia 2011 r.):

Nakazuje pozwanemu Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej usuniecie skutków naruszenia dóbr osobistych powoda Piotra Kuczyńskiego poprzez złożenie publicznego oświadczenia, które pozwany Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej na własny koszt opublikuje w dzienniku "Rzeczpospolita" o treści następującej:

"Oświadczenie. Na stronie 18 i 19 Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych, sporządzonego przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Pana wiceministra Antoniego Macierewicza, znalazły się twierdzenia dotyczące pana Piotra Kuczyńskiego, nieodpowiadające prawdzie, sugerujące współudział z tajnymi ekspozyturami komunistycznego wywiadu wojskowego i nielegalną działalnością gospodarczą. Wyrażam ubolewanie z powodu naruszenia jego dobrego imienia. Minister Obrony Narodowej - Bogdan Klich. " - w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku.

6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 marca 2011 r. (sygn. akt II C 532/07) - w sprawie z powództwa Pana Jacka WOJNAROWSKIEGO (uprawomocnił się w dniu 15 czerwca 2011 r.):

Zobowiązuje Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej do złożenia i opublikowania na swój koszt w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na pierwszej lub drugiej stronie dzienników "Rzeczpospolita" oraz "Gazeta Wyborcza" oświadczenia o następującej treści:

"Minister Obrony Narodowej działając w charakterze przedstawiciela Skarbu Państwa przeprasza niniejszym Pana Jacka Wojnarowskiego za zamieszczenie jego nazwiska w Raporcie z weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych, opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 16 lutego 2007 r. nr 11, poz. 110, w Aneksie nr 16, zatytułowanym "Zidentyfikowane osoby współpracujące niejawnie z żołnierzami WSI w zakresie działań wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP" oraz stwierdza, że Pan Jacek Wojnarowski nie uczestniczył w bezprawnej działalności Wojskowych Służb Informacyjnych. " .

Zasądza od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej na rzecz Jacka Wojnarowskiego kwotę 10.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną na skutek naruszenia dóbr osobistych krzywdę.

7. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 listopada 2010 r. (sygn. akt II C 105/09) - w sprawie z powództwa Pana Bogusława ZALEWSKIEGO (uprawomocnił się w dniu 21 czerwca 2011 r. - sygn. akt I ACa 115/11):

Nakazuje Skarbowi Państwa - Ministrowi Obrony Narodowej zamieszczenie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w gazecie "Polska - Głos Wielkopolski" w dziale poświęconym aktualnym wiadomościom, w gazecie "Puls Biznesu" w dziale poświęconym aktualnym wiadomościom krajowym oraz w gazecie "Trade Fairs International - das wirtschaftsmagazin fur messen und markte" oświadczenia o następującej treści:

"Minister Obrony Narodowej przeprasza Pana Bogusława Zalewskiego za bezprawne zamieszczenie jego danych osobowych w Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nr 11, poz. 110 z 16 lutego 2007 roku ".

Zasądza od Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej na rzecz Bogusława Zalewskiego kwotę 15.000,- zł (piętnaście tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia.

8. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 listopada 2010 r. (sygn. akt XXV C 357/07) - w sprawie z powództwa Pana Marcina KRZYSZYCHY (uprawomocnił się w dniu 5 sierpnia 2011 r. - sygn. akt VI ACa 223/11):

Zobowiązuje Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej do dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Marcina Krzyszycha poprzez opublikowanie w dziennikach "Rzeczpospolita" oraz "Gazeta Wyborcza na jednej ze stron od 1 lub 2 lub 3, w sposób wyraźnie wyeksponowany, w ramce o formacie nie mniejszym niż 9 cm x 11 cm, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od uprawomocnienia się wyroku oświadczenia o następującej treści:

"Minister Obrony Narodowej przeprasza Pana Marcina Krzyszychę za opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz informacji o jego osobie w "Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ". Pan Marcin Krzyszycha nie działał w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności nieprawdziwe jest twierdzenie zawarte w raporcie jakoby Pan Marcin Krzyszycha dostarczał wywiadowi wojskowemu informacji dotyczących funkcjonowania Kancelarii Senatu. Wyrażamy ubolewanie z powodu naruszenia dobrego imienia, godności i czci Pana Marcina Krzyszycha. ".

9. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II C 163/07) - w sprawie z powództwa Pana Jarosława SZCZEPAŃSKIEGO (uprawomocnił się w dniu 26 kwietnia 2011 r.):

Nakazał pozwanemu Skarbowi Państwa Ministrowi Obrony Narodowej by w ciągu dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku opublikował na swój koszt w dziennikach Rzeczypospolita, Gazeta Wyborcza i Dziennik w ramkach o rozmiarze nie mniejszym niż 100 cm2 oświadczenie następującej treści:

"Na stronie 519 (346) Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wykazie osób zidentyfikowanych jako współpracujący niejawnie z żołnierzami WSI w zakresie działań wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP znalazło się bezpodstawnie nazwisko pana redaktora Jarosława Szczepańskiego. Wyrażam ubolewanie z powodu naruszenia dobrego imienia redaktora Szczepańskiego na podstawie wątłego materiału dowodowego. ".

Nakazał pozwanemu Skarbowi Państwa Ministrowi Obrony Narodowej by w ciągu dwu tygodni od uprawomocnienia się wyroku opublikował na swój koszt oświadczenie tej treści w TVP, TVN i Polsacie.

Pismem z dnia 5 czerwca 2011 r. Pan Jarosław Szczepański wystąpił do Departamentu Prawnego MON z propozycją zawarcia swoistej "ugody", która zakończyłaby toczące się postępowanie sądowe bez konieczności przeprowadzenia rozprawy apelacyjnej. Na mocy tej "ugody" Pan Jarosław Szczepański zrezygnował z opublikowania oświadczenia o wskazanej treści w TVP, TVN i Polsacie w zamian za zamieszczenie w oświadczeniach publikowanych w prasie klauzuli:

"MON dziękuje Jarosławowi J. Szczepańskiemu za zgodę na niepublikowanie w/w wyroku w TVP, TVN i Polsacie, tym samym za umożliwienie zaoszczędzenia około 150 tysięcy złotych z budżetu ministerstwa. "

10. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 r. (sygn. akt II C 647/07) - w sprawie z powództwa Pana Wojciecha POGONOWSKIEGO (uprawomocnił się w dniu 14 września 2011 r. - sygn. akt I ACa 286/11):

Nakazuje Ministrowi Obrony Narodowej reprezentującemu Skarb Państwa zamieszczenie na czwartej stronie dziennika "Gazeta Wyborcza" oświadczenia o następującej treści:

"Minister Obrony Narodowej jako przedstawiciel Skarbu Państwa przeprasza Pana Wojciecha Pogonowskiego za zamieszczenie jego nazwiska w Raporcie z weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 16 lutego 2007 roku, nr 11, poz. 110, w rozdziale 10 zatytułowanym "Działalność Oficerów WSI w Wojskowej Akademii Technicznej" oraz stwierdza, że zamieszczenie w raporcie danych Pana Wojciecha Pogonowskiego było niezgodne z przepisami prawa, a Pan Wojciech Pogonowski nie uczestniczył w bezprawnej działalności Wojskowych Służb Informacyjnych ani przestępczym procederze na szkodę Wojskowej Akademii Technicznej ".

Zasądza od Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej na rzecz Wojciecha Pogonowskiego kwotę 15.000,- zł (piętnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za okres od 13 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty.

11. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I C 106/10) - w sprawie z powództwa Pana Andrzeja HOSZARDA (uprawomocnił się w dniu 9 listopada 2011 r.):

Nakazał pozwanemu Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych powoda Andrzeja Hoszarda poprzez złożenie publicznego oświadczenia, które pozwany Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej na własny koszt opublikuje w dzienniku "Fakt" o treści następującej:

"Oświadczenie. Minister Obrony Narodowej stwierdza, że pan Andrzej Hoszard nie był nigdy osobą współpracującą niejawnie z żołnierzami WSI i zamieszczenie jego nazwiska w opublikowanym postanowieniem Prezydenta RP z dnia 16 lutego 2007 roku Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych, realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 09 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - było bezpodstawne i niezgodne z prawdą. ".