(bez tytułu). - OpenLEX

(bez tytułu).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.3

Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 7 sierpnia 2008 r.

1.
Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.) oraz w związku z trwającymi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kontrolami przeprowadzanymi przez Biuro Kontroli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biuro Kontroli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącymi wyjaśnienia doniesień prasowych opublikowanych w środkach masowego przekazu przeciwko osobom piastującymi wysokie stanowiska w Centrali Kasy, podjąłem z dniem 6 sierpnia 2008 r. decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych, do czasu całkowitego wyjaśnienia opisanych nieprawidłowości wobec tych osób, następujących pracowników Centrali Kasy:
1)
Pana Wojciecha Kobielskiego - Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego,
2)
Pana Leszka Kwiatkowskiego - Radcę Prezesa,
3)
Pana Kazimierza Pątkowskiego - Radcę Prezesa.
2.
Jednocześnie informuję, że od dnia 7 sierpnia 2008 r. obowiązki dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego pełnił będzie Pan Wiesław Zawiślak - Wicedyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego.