(bez tytułu).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.14.192

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 sierpnia 2010 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 35/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.1)), w związku z art. 2 pkt 10 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) udzielam
Panu Andrzejowi Wąsiewiczowi

- Pełnomocnikowi Ministra Obrony Narodowej

- Dyrektorowi Programu Wdrażania

na Wyposażenie Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej

Samolotu Wielozadaniowego

pełnomocnictwa do:

1.
Podpisywania porozumień technicznych z poddostawcami, Certyfikatów Końcowego Użytkownika oraz aneksów wynikających z realizacji umów PL-D-QAI z dnia 16 marca 2010 r. oraz PL-P-GAP z dnia 19 marca 2010 r. zawartych ze stroną amerykańską.
2.
Zawieszania opłat celnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Europy (WE) Nr 150/2003 z dnia 21 stycznia 2003 r. zawieszającym należności celne przywozowe na niektóre rodzaje broni i sprzętu wojskowego (Dz. U. UE Nr L/25 z dnia 31 stycznia 2003 r.) i wystawiania certyfikatów nadania przeznaczenia celnego oraz zwolnień należności celnych na uzbrojenie i sprzęt wojskowy importowany dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją umów, o których mowa w pkt 1.
3.
Zatwierdzania dowodów księgowych, wynikających z umów wskazanych w pkt 1, z prawem pisemnego przeniesienia tego uprawnienia na podległe osoby funkcyjne.

Pełnomocnictwo niniejsze jest udzielone na czas zajmowania stanowiska służbowego Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej - Dyrektora Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego.

W sprawach wskazanych w pełnomocnictwie, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 1 14, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.